Regulamin loterii pro­mo­cyj­nej pod nazwą
„Loteria Orlen”

§ 1 
Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria pro­mo­cyjna pod nazwą „Loteria Orlen” zwana dalej „Loterią”.

§ 2
Orga­ni­za­tor Loterii

Orga­ni­za­torem Loterii jest UNIQUE ONE sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nie­dź­wie­dziej 2 A, wpisana do rejestru przed­się­bior­ców pro­wa­dzo­nego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospo­dar­czy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posia­da­jąca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542.

§ 3 
Wskazanie organu wyda­ją­cego zezwo­le­nie

Loteria pro­wa­dzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazar­do­wych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.), zezwo­le­nia wydanego przez Dyrektora Izby Admi­ni­stra­cji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z posta­no­wie­niami niniej­szego Regu­la­minu.

§ 4 
Obszar, czas i sposób zapew­nie­nia pra­wi­dło­wo­ści urzą­dze­nia Loterii

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady orga­ni­za­cji i warunki uczest­nic­twa w Loterii.
 2. Loteria jest orga­ni­zo­wana na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej, na stacjach paliw funk­cjo­nu­ją­cych pod marką ORLEN gdzie dostępne są ulotki infor­mu­jące o Loterii.
 3. Loteria roz­po­czyna się w dniu 23 kwietnia 2019 r. i kończy się osta­tecz­nie w dniu 26 marca 2020 r. (okres trwania Loterii wraz z postę­po­wa­niem rekla­ma­cyj­nym).
 4. Okres sprzedaży pro­mo­cyj­nej upraw­nia­jący do otrzy­my­wa­nia dowodu udziału w loterii pro­mo­cyj­nej w postaci zdrapki trwa od 23 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., lub do wyczer­pa­nia puli Zdrapek. Orga­ni­za­tor nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za wyczer­pa­nie nakładu Zdrapek prze­wi­dzia­nego w niniej­szej Loterii. Orga­ni­za­tor prze­wi­dział nakład 35.000.000 (słownie: trzy­dzie­ści pięć milionów) sztuk Zdrapek.
 5. Na potrzeby Regu­la­minu pod poniż­szymi pojęciami rozumie się:
  1. Dowód Zakupu – oryginał paragonu fiskal­nego lub kse­ro­ko­pia faktury VAT, dokumentu wydania FLOTA, Mikro­flota, OPEN DRIVE, UTA, DKV, LogPay, E100.
  2. Główna Karta VITAY – posiadana przez Uczest­nika Programu VITAY Główna Karta VITAY. Na potrzeby niniej­szego Regu­la­minu, przez Główną Kartę VITAY rozumie się również posiadaną przez Uczest­nika Programu VITAY Główną Kartę Klubu Super VITAY lub Główną Kartę Klubu VERVA. Szcze­gó­łowe zasady dotyczące wydawania oraz posłu­gi­wa­nia się Główną Kartą VITAY, Kartą Główną Klubu Super VITAY oraz Kartą Główną Klubu VERVA określa odpo­wied­nio Regulamin Programu VITAY, Regulamin Karty Klubu Super VITAY, regulamin Karty Klubu VERVA, dostępne pod adresem vitay.pl.
  3. Kod – unikalny kod alfa­nu­me­ryczny znaj­du­jący się na Zdrapce skła­da­jący się z 11 (słownie: jedenastu) znaków i służący do dokonania na Stronie Inter­ne­to­wej Zgło­sze­nia upraw­nia­ją­cego do udziału w losowaniu jednej z Nagród Dodat­ko­wych.
  4. Komisja – wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Orga­ni­za­tora, w skład której wchodzą osoby posia­da­jące zaświad­cze­nia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazar­do­wych i regu­la­mi­nów, dzia­ła­jąca na podstawie wydanego przez Orga­ni­za­tora regu­la­minu wewnętrz­nej komisji.
  5. Konsument – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posia­da­jąca pełną zdolność do czynności prawnych, naby­wa­jąca określone w niniej­szym Regu­la­mi­nie Zestawy Pro­mo­cyjne, jako konsument w rozu­mie­niu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
  6. Konto Inter­ne­towe – konto na vitay.pl, na którym Zare­je­stro­wany Uczestnik Programu VITAY może po zalo­go­wa­niu korzystać z funkcji samo­ob­słu­go­wych okre­ślo­nych odrębnie przez Orga­ni­za­tora. Zasady dostępu oraz korzy­sta­nia z Konta Inter­ne­towego ure­gu­lo­wano w regu­la­mi­nie korzy­sta­nia z Konta Inter­ne­towego w serwisie vitay.pl dostępnym na stronie www.vitay.pl.
  7. Laureat – Uczestnik, który uzyskał upraw­nie­nie do otrzy­ma­nia Nagrody Głównej, Nagród I, II i III Stopnia lub Nagrody Dodat­ko­wej, co do którego trwa proces wery­fi­ka­cji uprawnień do wydania Nagrody.
  8. Nagrody Dodatkowe – nagrody, które zostaną roz­lo­so­wane spośród Zgłoszeń doko­na­nych przez Stronę Inter­ne­tową w okre­ślo­nych w Regu­la­mi­nie terminach.
  9. Nagrody Główne – samochody marki Peugeot 3008, opisane w § 7 ust. 2 pkt a) Regu­la­minu.
  10. Nagrody I, II i III stopnia – baton, napój VERVA Magnez + B6 oraz napój ener­ge­ty­zu­jący marki VERVA, opisane w § 7 ust. 2 pkt b) – d) Regu­la­minu.
  11. Nie­za­re­je­stro­wany Uczestnik Programu VITAY – Uczestnik Programu VITAY inny niż Zare­je­stro­wany Uczestnik Programu VITAY, który w trybie opisanym w Regu­la­mi­nie Programu VITAY lub innych Regu­la­mi­nach VITAY w rozu­mie­niu Regu­la­minu Programu VITAY przy­stą­pił do Programu oraz otrzymał i podpisał Główną Kartę VITAY.
  12. Okres Pro­mo­cyjny – okres sprzedaży pro­mo­cyj­nej upraw­nia­jący do otrzy­my­wa­nia dowodu udziału w grze w postaci Zdrapki trwający od 23 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub do wyczer­pa­nia puli Zdrapek.
  13. Orga­ni­za­tor – UNIQUE ONE sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nie­dź­wie­dziej 2 A, wpisana do rejestru przed­się­bior­ców pro­wa­dzo­nego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospo­dar­czy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posia­da­jąca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542.
  14. PKN ORLEN – Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Rejestru Przed­się­bior­ców Krajowego Rejestru Sądowego pro­wa­dzo­nego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospo­dar­czy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS: 0000028860, NIP: 774 00 01 454, kapitał zakła­do­wy­/ka­pi­tał wpłacony: 534.636.326,25 zł.
  15. Produkty Pro­mo­cyjne – produkty lub usługi dostępne na Stacjach Paliw, wchodzące w skład Zestawów Pro­mo­cyjnych.
  16. Program VITAY – program lojal­no­ściowy dla klientów stacji PKN ORLEN ozna­ko­wa­nych logo VITAY, którego zasady zostały opisane w Regu­la­mi­nie Programu VITAY.
  17. Przed­się­biorca – osoba fizyczna, a także spółka osobowa lub kapi­ta­łowa określona w ustawie z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek han­dlo­wych (Dz. U. z 2019 r. poz. 60), która prowadzi we własnym imieniu dzia­łal­ność gospo­dar­czą lub zawodową, naby­wa­jąca określone w niniej­szym Regu­la­mi­nie Zestawy Pro­mo­cyjne w związku z pro­wa­dzoną przez siebie dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawodową.
  18. Regulamin Programu VITAY – regulamin Programu VITAY dostępny jest: pod adresem http://www.vitay.pl/Re­gu­la­min-Programu-VITAY,20.html i na stacjach paliw PKN ORLEN dzia­ła­ją­cych pod marką ORLEN.
  19. Stacje Paliw – stacje paliw dzia­ła­jące pod marką ORLEN na terenie Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej, na których dostępne są ulotki infor­ma­cyjne o Loterii oraz na których można otrzymać Zdrapki.
  20. Stacje Paliw Do Odbioru Nagród – stacje paliw dzia­ła­jące pod marką ORLEN na których można odebrać nagrody I, II i III stopnia, których aktualna lista dostępna jest na Stronie Inter­ne­to­wej.
  21. Strona Inter­ne­towa – dedy­ko­wany serwis inter­ne­towy znaj­du­jący się pod adresem www.loteria.orlen.pl. Strona Inter­ne­towa umożliwia Kon­su­men­tom Zgło­sze­nie się do Loterii (po zalo­go­wa­niu na Koncie Inter­ne­to­wym) w celu wzięcia udziału w losowaniu Nagród Dodat­ko­wych, a także zawiera m.in. aktualne infor­ma­cje o adresach Stacji Paliw oraz listę zestawów i produktów pro­mo­cyjnych.
  22. Uczestnik – podmiot naby­wa­jący jako Konsument lub Przed­się­biorca określone w Regu­la­mi­nie Zestawy Pro­mo­cyjne.
  23. Uczestnik Programu VITAY – Zare­je­stro­wany Uczestnik Programu VITAY oraz Nie­za­re­je­stro­wany Uczestnik Programu VITAY, którzy w trybie opisanym w Regu­la­mi­nie Programu VITAY lub innych regu­la­mi­nach zwią­za­nych z Programem VITAY przy­stą­pili do Programu VITAY. Warunkiem przy­stą­pie­nia do Programu VITAY na stacji paliw jest dokonanie na stacji paliw zakupu towarów lub usług, których zakup pre­mio­wany jest punktami, jed­no­ra­zowo za kwotę wynoszącą co najmniej 1 zł (jeden złoty) brutto oraz otrzy­ma­nie i pod­pi­sa­nie Głównej Karty VITAY, którą można otrzymać na Stacji Paliw. Warunkiem przy­stą­pie­nia do Programu VITAY za pośred­nic­twem Strony Inter­ne­to­wej na potrzeby Loterii, jest pra­wi­dłowe wypeł­nie­nie na Stronie Inter­ne­to­wej elek­tro­nicz­nego for­mu­la­rza Uczest­nika Programu VITAY, skut­ku­jące uzy­ska­niem dostępu do Konta Inter­ne­towego i przy­pi­sa­niem Wir­tu­al­nej Karty VITAY.
  24. Wirtualna Karta VITAY – wirtualna karta VITAY przy­pi­sy­wana Uczest­ni­kom Programu VITAY za pośred­nic­twem strony inter­ne­to­wej www.vitay.pl poprzez założenie i uzyskanie dostępu do indy­wi­du­al­nego Konta Inter­ne­towego, służąca do reje­stra­cji punktów gro­ma­dzo­nych przez Uczest­ni­ków Programu VITAY w Programie VITAY. Szcze­gó­łowe zasady dotyczące wydawania oraz posłu­gi­wa­nia się Wirtualną Kartą VITAY określa Regulamin Programu VITAY. Celem unik­nię­cia wąt­pli­wo­ści wskazuje się, iż Wirtualną Kartę VITAY posiadać mogą tylko Zare­je­stro­wani Uczest­nicy Programu VITAY.
  25. Zare­je­stro­wany Uczestnik Programu VITAY – Uczestnik Programu VITAY, który w trybie opisanym w Regu­la­mi­nie Programu VITAY lub innych regu­la­mi­nach zwią­za­nych z Programem VITAY przy­stą­pił do Programu VITAY, wypełnił formularz Uczest­nika Programu VITAY oraz otrzymał i podpisał Główną Kartę VITAY lub uzyskał Wirtualną Kartę VITAY.
  26. Zdrapka – jest to kupon, który w części pokryty jest farbą lateksową, pod którą znajduje się unikalny kod kreskowy oraz unikalny Kod służący do dokonania Zgło­sze­nia oraz symbole, których określony układ oznacza wygranie jednej z nagród I, II i III stopnia lub Nagrody Głównej.
  27. Zestaw Pro­mo­cyjny – pakiet okre­ślo­nych Produktów Pro­mo­cyjnych lub samo­dzielny Produkt Pro­mo­cyjny w postaci myjni auto­ma­tycz­nej program 4 (Premium) lub myjni auto­ma­tycz­nej program 5 (Perfect) zakupiony jed­no­ra­zowo (tj. na jednym Dowodzie Zakupu) przez Uczest­nika, który to zakup upoważnia do wzięcia udziału w Loterii. Lista Zestawów Pro­mo­cyjnych zostanie zamiesz­czona na Stronie Inter­ne­to­wej, przy czym dostęp­ność poszcze­gól­nych Produktów Pro­mo­cyjnych na poszcze­gól­nych Stacjach Paliw zależy od formatu danej Stacji Paliw i jej aktualnej oferty.
  28. Zgło­sze­nie – wpisanie przez Kon­su­menta w formularz zgło­sze­niowy dostępny po zalo­go­wa­niu się na Konto Inter­ne­towe: Kodu, numeru telefonu, adresu e-mail, potwier­dze­nie adresu e-mail, numeru paragonu i numeru kasy fiskalnej, daty wysta­wie­nia paragonu fiskal­nego, oświad­cze­nia o zapo­zna­niu się i akcep­ta­cji Regu­la­minu oraz pra­wi­dłowe uzu­peł­nie­nie pola z captcha i klik­nię­cie przycisku „WYŚLIJ ZGŁOSZENIE”.
  29. Zwycięzca – Uczestnik, który stał się Laureatem Nagrody Głównej, Nagród I, II i III Stopnia lub Nagrody Dodat­ko­wej, który przeszedł pozy­tyw­nie proces wery­fi­ka­cji i otrzyma nagrodę.
 6. Nadzór nad pra­wi­dło­wo­ścią urzą­dza­nia i prze­pro­wa­dza­nia Loterii, w zakresie nie­zbęd­nym do wyko­ny­wa­nia czynności zwią­za­nych z nad­zo­ro­wa­niem i pro­wa­dze­niem Loterii sprawuje Komisja. Wszelkie wąt­pli­wo­ści dotyczące Loterii, w szcze­gól­no­ści zasad, przebiegu Loterii, czy posta­no­wień Regu­la­minu, roz­strzy­gane są przez Komisję.

§ 5
Okre­śle­nie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. W Loterii mogą brać udział Uczest­nicy, którzy spełniają warunki opisane w Regu­la­mi­nie, z tym zastrze­że­niem, iż Zgło­sze­nia do Loterii za pośred­nic­twem Strony Inter­ne­to­wej może dokonać wyłącznie Konsument.
 2. W Loterii, Nagród Głównych oraz Nagród Dodat­ko­wych nie mogą otrzymać pra­cow­nicy i człon­ko­wie rodziny pra­cow­ni­ków Orga­ni­za­tora, a także człon­ko­wie organów sta­tu­to­wych Orga­ni­za­tora i PKN ORLEN oraz człon­ko­wie ich rodzin, pra­cow­nicy PKN ORLEN, oraz osoby współ­pra­cu­jące z Orga­ni­za­torem lub PKN ORLEN na innej podstawie niż stosunek pracy, zaan­ga­żo­wane w przy­go­to­wa­nie Loterii, osoby współ­pra­cu­jące z PKN ORLEN na podstawie umów cywil­no­praw­nych w zakresie pro­wa­dze­nia Stacji Paliw, pra­cow­nicy Stacji Paliw lub osoby współ­pra­cu­jące na Stacjach Paliw na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umów cywil­no­praw­nych.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeń­stwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeń­stwa, wstępnych i rodzeń­stwo małżonków oraz osoby pozo­sta­jące w stosunku przy­spo­so­bie­nia.
 4. Udział w Loterii jest dobro­wolny. Osoba, która przy­stą­piła do Loterii zgodnie z Regu­la­mi­nem, staje się Uczest­ni­kiem Loterii. Uczestnik powinien zapoznać się z Regu­la­mi­nem Loterii przed przy­stą­pie­niem do Loterii. Przy­stę­pu­jąc do Loterii, Uczestnik potwier­dza zapo­zna­nie się z Regu­la­mi­nem oraz akceptuje jego treść i zobo­wią­zuje się do prze­strze­ga­nia zasad opisanych w Regu­la­mi­nie.
 5. W przypadku stwier­dze­nia przez Komisję naru­sze­nia zasad udziału w Loterii bądź działań nie­uczci­wych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczest­nika z Loterii.
 6. Konsument zgła­sza­jący udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział. W przypadku Przed­się­bior­ców mogą oni działać za pośred­nic­twem osób wcho­dzą­cych w skład organu upraw­nio­nego do repre­zen­ta­cji lub za pośred­nic­twem peł­no­moc­ni­ków upraw­nio­nych do działania w imieniu i na rzecz Przed­się­biorcy, a także pra­cow­ni­ków lub osób współ­pra­cu­ją­cych na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umów cywil­no­praw­nych.

§ 6 
Zasady pro­wa­dze­nia Loterii

 1. Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik musi w Okresie Pro­mo­cyjnym, na jednej ze Stacji Paliw nabyć co najmniej jeden Zestaw Pro­mo­cyjny na jednym Dowodzie Zakupu oraz zachować ten Dowód Zakupu.
 2. Za zakup wie­lo­krot­no­ści Zestawów Pro­mo­cyjnych przy­słu­guje liczba Zdrapek zgodnie z poniższym schematem:
  1. Zakup kilku dokładnie takich samych Zestawów Pro­mo­cyjnych na jednym Dowodzie Zakupu uprawnia do odbioru ilości Zdrapek odpo­wia­da­ją­cej ilości tych Zestawów Pro­mo­cyjnych na tym Dowodzie Zakupu, np. zakup dwóch takich samych Zestawów Pro­mo­cyjnych nr 1 upoważnia do odbioru 2 zdrapek.
  2. Zakup różnych Zestawów Pro­mo­cyjnych na jednym Dowodzie Zakupu nie upoważnia do odbioru wie­lo­krot­no­ści zdrapek, np. zakup jednego Zestawu Pro­mo­cyjnego nr 1, jednego Zestawu Pro­mo­cyjnego nr 2 oraz jednego Zestawu Pro­mo­cyjnego nr 3 na jednym Dowodzie Zakupu upoważnia do odbioru wyłącznie 1 Zdrapki.
  3. Zakup wie­lo­krot­no­ści różnych Zestawów Pro­mo­cyjnych na jednym dowodzie zakupu uprawnia do odbioru takiej ilości Zdrapek jaka przy­słu­guje za Zestaw Pro­mo­cyjny wystę­pu­jący na tym Dowodzie Zakupu naj­więk­szą ilość razy, np. zakup dwóch Zestawów Pro­mo­cyjnych nr 1, trzech Zestawów Pro­mo­cyjnych nr 2, pięciu Zestawów Pro­mo­cyjnych nr 3 uprawnia do odbioru 5 zdrapek za Zestaw Pro­mo­cyjny nr 3.
  4. Każ­do­ra­zowo ilość należnych Zdrapek zostanie wskazana przez system kasowy Stacji Paliw z uwzględ­nie­niem zasad opisanych w ust. a) – c) powyżej z zastrze­że­niem iż Konsument lub Przed­się­biorca powinien potwier­dzić udział w Loterii na podstawie Dowodu Zakupu, co jed­no­cze­śnie oznacza, że nie może brać udziału i sko­rzy­stać z innych promocji zapro­po­no­wa­nych dla niego przez system kasowy Stacji Paliw. W przypadku skorzy­sta­nia przez Kon­su­menta lub Przed­się­biorcy z innej promocji zapro­po­no­wa­nej przez system kasowy Stacji Paliw niż udział w Loterii traci on prawo do udziału w Loterii na podstawie Dowodu Zakupu. Udział w Loterii nie ma wpływu na sko­rzy­sta­nie z przy­słu­gu­ją­cych Uczest­ni­kowi rabatów oraz nali­cza­niu punktów VITAY.
 3. Aby zwe­ry­fi­ko­wać, czy otrzymana na Stacji Paliw Zdrapka uprawnia do otrzy­ma­nia Nagrody Głównej lub Nagrody I, II lub III stopnia, należy usunąć ze Zdrapki wierzch­nią warstwę farby i sprawdzić infor­ma­cję, która się pod nią znajduje.
 4. Jeżeli Zdrapka zawiera 3 (słownie: trzy) iden­tyczne symbole wraz z napisami:
  1. „Samochód” oznacza to, iż Uczestnik wygrał Nagrodę Główną, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt a);
  2. „Baton” oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę I stopnia, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt b);
  3. „Napój VERVA Magnez + B6” oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę II stopnia, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt c);
  4. „Napój ener­ge­ty­zu­jący” oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę III stopnia, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt d);
 5. Po uzyskaniu Zdrapki na Stacji Paliw, wyłącznie Uczestnik będący Kon­su­men­tem może dokonać Zgło­sze­nia w celu wzięcia udziału w losowaniu Nagrody Dodat­ko­wej.
 6. Aby wziąć udział w losowaniu Nagrody Dodat­ko­wej, Konsument musi:
  1. zgodnie z Regu­la­mi­nem Programu VITAY być Zare­je­stro­wanym Uczest­ni­kiem Programu VITAY, następnie
  2. zalogować się na swoim Koncie Inter­ne­to­wym, do którego to logowania Uczestnik zostanie auto­ma­tycz­nie prze­kie­ro­wany przed doko­na­niem Zgło­sze­nia oraz
  3. w terminie od 23 kwietnia 2019 r. do 2 listopada 2019 r. godz. 23:59:59 dokonać pra­wi­dłowego Zgło­sze­nia,
  4. zachować Zdrapkę i paragon fiskalny potwier­dzający zakup danego Zestawu Pro­mo­cyjnego, na podstawie którego otrzymano Zdrapkę ze Zgło­szo­nym Kodem i którego dane zostały podane w Zgło­sze­niu.
   ​​​

Uczestnik, który dokonuje Zgło­sze­nia zobo­wią­zany jest zachować Zdrapkę i paragon fiskalny potwier­dzający zakup Zestawu Pro­mo­cyjnego upraw­nia­ją­cego do uzyskania Zdrapki. Dokonanie pra­wi­dłowego Zgło­sze­nia następuje, jeżeli Zare­je­stro­wany Uczestnik Programu VITAY otrzyma gene­ro­waną auto­ma­tycz­nie infor­ma­cję na Stronie Inter­ne­to­wej, potwier­dzającą przyjęcie Zgło­sze­nia, jed­no­cze­śnie Uczestnik otrzyma infor­ma­cję o przyjęciu Zgło­sze­nia. W przypadku dokonania niepra­wi­dłowego Zgło­sze­nia (tj. np. w przypadku wpisania błędnego Kodu, wpisania Kodu wyko­rzy­sta­nego wcześniej do dokonania pra­wi­dłowego Zgło­sze­nia) Uczestnik otrzymuje infor­ma­cję na Stronie Inter­ne­to­wej, że Kod zawiera błąd lub został już wyko­rzy­stany, a tym samym nie jest możliwe oddanie Zgło­sze­nia. W przypadku, jeżeli z przyczyn nie­za­leż­nych od Orga­ni­za­tora lub PKN ORLEN strona vitay.pl nie będzie pra­wi­dłowo działać, co unie­moż­liwi Kon­su­men­towi zalo­go­wa­nie się na Konto Inter­ne­towe i oddanie Zgło­sze­nia, Orga­ni­za­tor umożliwi Kon­su­men­tom, do czasu przy­wró­ce­nia pełnej funk­cjo­nal­no­ści strony vitay.pl, doko­ny­wa­nie Zgłoszeń wyłącznie za pośred­nic­twem Strony Inter­ne­to­wej, z pomi­nię­ciem logowania się na Koncie Inter­ne­to­wym. W takiej sytuacji Orga­ni­za­tor będzie wymagał od Kon­su­menta złożenia oświad­cze­nia, w formie zazna­cze­nia checkboxa, iż w momencie oddawania Zgło­sze­nia, Konsument jest Zare­je­stro­wanym Uczest­ni­kiem Programu VITAY posia­da­ją­cym Konto Inter­ne­towe.

 1. Jeżeli osoba obsłu­gu­jąca kasę na Stacji Paliw nie wyda Uczest­ni­kowi Zdrapki lub odpo­wied­niej ilości Zdrapek, przy speł­nie­niu wymagań okre­ślo­nych w Regu­la­mi­nie, Uczestnik powinien upomnieć się o prawo do otrzy­ma­nia Zdrapki bez­po­śred­nio po dokonaniu płatności za zakupy i otrzy­ma­niu Dowodu Zakupu.
 2. Po odejściu od kasy Uczestnik nie jest upraw­niony do otrzy­ma­nia Zdrapki/Zdrapek.
 3. W Loterii biorą udział wyłącznie ory­gi­nalne Zdrapki. Zdrapki podro­bione, prze­ro­bione, znisz­czone lub uszko­dzone w sposób unie­moż­liwiający wery­fi­ka­cję ich auten­tycz­no­ści, a także, co do których można mieć uza­sad­nione podej­rze­nia, że nie są ory­gi­nalne lub nie zostały uzyskane przez Uczest­nika w sposób prze­wi­dziany Regu­la­mi­nem, nie upraw­niają do udziału w Loterii i otrzy­ma­nia któ­rej­kol­wiek z nagród prze­wi­dzianych w Regu­la­mi­nie.
 4. W przypadku jeżeli Uczestnik na podstawie danej Zdrapki, otrzyma Nagrodę I, II lub III stopnia, nie wyklucza to moż­li­wo­ści dokonania Zgło­sze­nia Kodu z tej Zdrapki za pośred­nic­twem Strony Inter­ne­to­wej, w celu wzięcia udziału w losowaniu Nagrody Dodat­ko­wej.
 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną ilość razy, pod warunkiem że każ­do­ra­zowo spełnione są warunki określone w Regu­la­mi­nie Loterii oraz z zastrze­że­niem, że dany Uczestnik może wygrać w Loterii mak­sy­mal­nie 1 (słownie: jedną) Nagrodę Dodatkową oraz mak­sy­mal­nie 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną.
 6. W razie utraty lub znisz­cze­nia Zdrapki, Uczest­ni­kowi nie przy­słu­gują żadne rosz­cze­nia z tego tytułu wobec Orga­ni­za­tora.
 7. Zgło­sze­nia nie­kom­pletne lub niepra­wi­dłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
 8. Komisja ma prawo usunąć Zgło­sze­nia w przypadku stwier­dze­nia, że doko­ny­wane są przy użyciu opro­gra­mo­wa­nia, którego celem jest auto­ma­tyczne doko­ny­wa­nie Zgłoszeń. Orga­ni­za­tor zastrzega sobie prawo do wyklu­cze­nia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają posta­no­wie­nia Regu­la­minu. Orga­ni­za­tor zastrzega sobie prawo do wyklu­cze­nia z Loterii tych Kon­su­men­tów, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni posta­no­wie­nia Regu­la­minu. W szcze­gól­no­ści w przypadku stwier­dze­nia, że Konsument wpływa na przebieg Loterii w sposób nieupraw­niony, w szcze­gól­no­ści poprzez użycie narzędzi pro­gra­mi­stycz­nych.
 9. Do celów procedury wery­fi­ka­cyj­nej, Kon­su­menci którzy dokonali Zgło­sze­nia w jednym z okresów, o których mowa w § 8 ust. 6 Regu­la­minu, są zobo­wią­zani do prze­cho­wy­wa­nia wszyst­kich zgło­szo­nych na Stronie Inter­ne­to­wej Zdrapek oraz paragonów fiskal­nych, w tym także Zdrapek wygry­wa­ją­cych, tj. na podstawie których Konsument otrzymał nagro­dę­/na­grody I, II, III stopnia. Kon­su­menci są obo­wią­zani prze­cho­wy­wać Zgłoszone na Stronie Inter­ne­to­wej Zdrapki w terminie 13 dni roboczych od dnia danego losowania, np. jeżeli Uczestnik zgłosił na Stronie Inter­ne­to­wej Kody w okresie od 23 kwietnia do 25 maja 2019 r., to ma obowiązek zacho­wa­nia wszyst­kich zgło­szo­nych Zdrapek do dnia 12 czerwca 2019 r. – 13 dni roboczych od dnia pierw­szego losowania z dnia 26 maja 2019 r. W przypadku jeżeli Komisja stwierdzi, że dany Konsument wprowadza Kody nie­po­cho­dzące ze Zdrapek, a powstałe w wyniku np. użycia nie­do­zwo­lo­nego opro­gra­mo­wa­nia lub innych nie­zgod­nych z niniej­szym Regu­la­mi­nem działań, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Kon­su­menta z Loterii. W przypadku jeżeli Komisja stwierdzi, że dany Konsument w chwili doko­ny­wa­nia zgło­sze­nia nie był Zare­je­stro­wanym Uczest­ni­kiem Programu VITAY posia­da­ją­cym Konto Inter­ne­towe, a Zgło­sze­nie zostało dokonane z pomi­nię­ciem tych warunków w wyniku np. użycia nie­do­zwo­lo­nego opro­gra­mo­wa­nia lub innych nie­zgod­nych z niniej­szym Regu­la­mi­nem działań, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Kon­su­menta z Loterii.
 10. W każdym momencie trwania Loterii, z uwzględ­nie­niem terminu do prze­cho­wy­wa­nia Zdrapek, o którym mowa w ust. 15 powyżej, w przypadku przed­sta­wie­nia przez Orga­ni­za­tora wezwania do złożenia oświad­cze­nia o speł­nia­niu warunków udziału w Loterii oraz prze­sła­nia zgło­szo­nych Zdrapek i ory­gi­na­łów paragonów fiskal­nych potwier­dzających pra­wi­dłowość doko­na­nych Zgłoszeń, Konsument musi spełnić wskazany wymóg w terminie 2 dni roboczych od przed­sta­wie­nia wezwania przez Orga­ni­za­tora. Z tym zastrze­że­niem, że dokumenty te muszą trafić do Orga­ni­za­tora (dostar­cze­nie doku­men­tów na adres: Unique One sp. z o. o. Nie­dź­wie­dzia 2 A, 02-737 Warszawa) w nie­prze­kra­czal­nym terminie 5 dni roboczych od daty przed­sta­wie­nia wezwania przez Orga­ni­za­tora. Wezwanie Orga­ni­za­tor może przed­sta­wić w formie pisemnej, w tym elek­tro­nicz­nej bądź tele­fo­nicz­nie, zgodnie z danymi przed­sta­wio­nymi przez Kon­su­menta w Zgło­sze­niu. Orga­ni­za­tor może zobo­wią­zać Kon­su­menta do uprzed­niego wysłania skanów lub zdjęć wszyst­kich zgło­szo­nych Zdrapek, na podany przez Orga­ni­za­tora adres e-mail, a następnie do wysłania ory­gi­na­łów Zdrapek zgodnie z procedurą opisaną powyżej. Brak moż­li­wo­ści kontaktu z Kon­su­men­tem skutkuje negatywną wery­fi­ka­cją i powoduje usunięcie podej­rza­nego Zgło­sze­nia z Loterii.
 11. Wszelkie próby ataku, mody­fi­ka­cji lub mani­pu­la­cji w systemie lub plat­for­mie lub na serwerze, generują natych­mia­stową dys­kwa­li­fi­ka­cję z Loterii Kon­su­menta je sto­su­ją­cego lub je zle­ca­ją­cego. Przed dys­kwa­li­fi­ka­cją Kon­su­menta, Orga­ni­za­tor może wszcząć procedurę wery­fi­ka­cji, w celu wyja­śnie­nia stwier­dzo­nych niepra­wi­dło­wo­ści. O wszczęciu procedury wery­fi­ka­cji lub o dys­kwa­li­fi­ka­cji Kon­su­menta, Orga­ni­za­tor informuje danego Kon­su­menta za pośred­nic­twem wia­do­mo­ści e-mail, na adres wskazany w Zgło­sze­niu lub poprzez połą­cze­nie tele­fo­niczne, wykonane na numer wskazany w Zgło­sze­niu.
 12. Kon­su­menci są zobo­wią­zani do podania pełnych i popraw­nych danych, ponieważ jest to jedyna forma kontaktu w przypadku ewen­tu­al­nej wygranej. Orga­ni­za­tor nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za nie­moż­ność kontaktu z Kon­su­men­tem w skutek podania nie­praw­dzi­wych, niepopraw­nych danych.
 13. Dowód Zakupu potwier­dza zakup Zestawu Pro­mo­cyjnego w rozu­mie­niu niniej­szego Regu­la­minu, jeżeli spełnia nastę­pu­jące warunki:
  1. jest prawdziwy, tzn. wysta­wiony przez Stację Paliw, której dane znajdują się na nim, nie jest podro­biony lub prze­ro­biony;
  2. nie jest uszko­dzony w sposób budzący wąt­pli­wo­ści, co do zawartych w nim treści, czy jej auten­tycz­no­ści bądź auten­tycz­no­ści trans­ak­cji, której dotyczy, w szcze­gól­no­ści nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, nie­wy­raźny, jak też nie stanowi połą­cze­nia dwóch lub większej liczby różnych Dowodów Zakupu;
  3. potwier­dza rze­czy­wi­ście zaist­niały zakup obej­mu­jący co najmniej jeden Zestaw Pro­mo­cyjny;
  4. zawiera nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj. słowo lub skrót pozwa­la­jące stwier­dzić, iż zakup dotyczył zakupu towarów lub usług skła­da­jących się na jeden z Zestawów Pro­mo­cyjnych, tj. na Dowodzie Zakupu widnieje ozna­cze­nie pozwa­la­jące stwier­dzić, iż zakup spełnia wymagania opisane w Regu­la­mi­nie;
  5. data i godzina wysta­wie­nia Dowodu Zakupu, będącego paragonem fiskalnym przypada przed wysłaniem nagro­dzo­nego Zgło­sze­nia, ale nie wcześniej niż 23 kwietnia 2019 r. o godzinie 0:00:00;
  6. w przypadku Dowodu Zakupu w postaci paragonu fiskal­nego – Orga­ni­za­tor wymaga posia­da­nia i przed­sta­wie­nia wyłącznie oryginału paragonu fiskal­nego, duplikaty lub inne formy potwier­dze­nia wydruku paragonu fiskal­nego nie są uznawane przez Orga­ni­za­tora. W przypadku pozo­sta­łych Dowodów Zakupu, innych niż paragony fiskalne, Orga­ni­za­tor wymaga przed­sta­wie­nia wyłącznie kopii tych Dowodów Zakupu.

§ 7
Wartość puli nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród prze­zna­czo­nych przez Orga­ni­za­tora Loterii na wygrane wynosi 56.620.376,00 zł (słownie: pięć­dzie­siąt sześć milionów sześćset dwa­dzie­ścia tysięcy trzysta sie­dem­dzie­siąt sześć złotych i 00/100) brutto. W Loterii prze­wi­dziano 11.650.094 (słownie: jede­na­ście milionów sześćset pięć­dzie­siąt tysięcy dzie­więć­dzie­siąt cztery) nagrody. Podane wartości poszcze­gól­nych nagród w loterii są war­to­ściami rynkowymi i mogą się różnić od cen deta­licz­nych na rynku.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagroda Główna w postaci samochodu Peugeot 3008 o wartości 79.652,00 zł (słownie: sie­dem­dzie­siąt dziewięć tysięcy sześćset pięć­dzie­siąt dwa złote 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną (dalej: „Dodatkowa kwota”) prze­zna­czoną na poczet podatku w wysokości 8.850,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset pięć­dzie­siąt złotych 00/100). Łączna wartość nagrody to 88.502,00 zł (słownie: osiem­dzie­siąt osiem tysięcy pięćset dwa złote i 00/100) brutto. Orga­ni­za­tor prze­wi­dział 88 (słownie: osiem­dzie­siąt osiem) Nagród Głównych w Loterii.
  2. Nagroda I Stopnia w postaci batona marki VERVA o wartości 4,99 zł (słownie: cztery złote i 99/100) brutto. Orga­ni­za­tor prze­wi­dział 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) Nagród I Stopnia w postaci batonów VERVA w Loterii.
  3. Nagroda II Stopnia w postaci napoju VERVA Magnez + B6 250 ml o wartości 3,99 zł (słownie: trzy złote i 99/100) brutto. Orga­ni­za­tor prze­wi­dział 6.150.000 (słownie: sześć milionów sto pięć­dzie­siąt tysięcy) Nagród II Stopnia w postaci napojów VERVA Magnez + B6 w Loterii.
  4. Nagroda III Stopnia w postaci napoju ener­ge­ty­zu­ją­cego marki VERVA 250 ml o wartości 3,99 zł (słownie: trzy złote i 99/100) brutto. Orga­ni­za­tor prze­wi­dział 4.000.000 (słownie: cztery miliony) Nagród III Stopnia w postaci napoju ener­ge­ty­zu­ją­cego VERVA w Loterii.
 3. W związku z moż­li­wo­ścią Zgło­sze­nia na Stronie Inter­ne­to­wej Loterii Kodów ze Zdrapek, Orga­ni­za­tor prze­wi­dział łącznie 6 (słownie: sześć) Nagród Dodat­ko­wych w postaci:
  1. 1 sztuki vouchera upraw­nia­ją­cego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy we Francji dla 5 osób w terminie od 20 do 24 czerwca 2019 r., obej­mu­jący:
   1. Transport z Warszawy do Francji oraz z Francji do Warszawy;
   2. Transfery z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko;
   3. Cztery noce w 4* hotelu wraz z wyży­wie­niem;
   4. Transfer z hotelu na tor wyścigowy i z powrotem;
   5. Bilet wstępu na tor, na którym odbędzie się wyścig Roberta Kubicy wraz ze zwie­dza­niem;
   6. Bilety wstępu na wyścig Roberta Kubicy na torze we Francji;
   7. Ubez­pie­cze­nie podróżne.

Minimalna wartość nagrody wynosi 117.996,98 zł (słownie: sto sie­dem­na­ście tysięcy dzie­więć­set dzie­więć­dzie­siąt sześć złotych i 98/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 13.111,00 zł (słownie: trzy­na­ście tysięcy sto jede­na­ście złotych i 00/100) prze­zna­czoną na poczet podatku od nagrody. Łączna minimalna wartość nagrody wynosi 131.107,98 zł (słownie: sto trzy­dzie­ści jeden tysięcy sto siedem złotych i 98/100).
Mak­sy­malna wartość nagrody wynosi 119.310,00 zł (słownie: sto dzie­więt­na­ście tysięcy trzysta dziesięć złotych i 00/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 13.257,00 zł (słownie: trzy­na­ście tysięcy dwieście pięć­dzie­siąt siedem złotych i 00/100) prze­zna­czoną na poczet podatku od nagrody. Łączna mak­sy­malna wartość nagrody wynosi 132.567,00 zł (słownie: sto trzy­dzie­ści dwa tysiące pięćset sześć­dzie­siąt siedem złotych i 00/100).

 1. 1 sztuki vouchera upraw­nia­ją­cego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Niemczech dla 5 osób w terminie od 25 do 29 lipca 2019 r., obej­mu­jący:
  1. Transport z Warszawy do Niemiec oraz z Niemiec do Warszawy;
  2. Transfery z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko;
  3. Cztery noce w 4* hotelu wraz z wyży­wie­niem;
  4. Transfer z hotelu na tor wyścigowy i z powrotem;
  5. Bilet wstępu na tor, na którym odbędzie się wyścig Roberta Kubicy w Niemczech wraz ze zwie­dza­niem;
  6. Bilety wstępu na wyścig Roberta Kubicy na torze w Niemczech;
  7. Ubez­pie­cze­nie podróżne;

Minimalna wartość nagrody wynosi 111.256,58 zł (słownie: sto jede­na­ście tysięcy dwieście pięć­dzie­siąt sześć złotych i 58/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 12.362,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta sześć­dzie­siąt dwa złote i 00/100) prze­zna­czoną na poczet podatku od nagrody. Łączna minimalna wartość nagrody wynosi 123.618,58 zł (słownie: sto dwa­dzie­ścia trzy tysiące sześćset osiem­na­ście złotych i 58/100).
Mak­sy­malna wartość nagrody wynosi 113. 160,00 zł (słownie: sto trzy­na­ście tysięcy sto sześć­dzie­siąt złotych i 00/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 12. 573,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset sie­dem­dzie­siąt trzy złote i 00/100) prze­zna­czoną na poczet podatku od nagrody. Łączna mak­sy­malna wartość nagrody wynosi 125.733,00 zł (słownie: sto dwa­dzie­ścia pięć tysięcy siedemset trzy­dzie­ści trzy złote i 00/100). 

 1. 1 sztuki vouchera upraw­nia­ją­cego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Belgii dla 5 osób w terminie od 28 sierpnia do 1 września 2019 r., obej­mu­jący:
  1. Transport z Warszawy do Belgii oraz z Belgii do Warszawy;
  2. Transfery z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko;
  3. Cztery noce w 4* hotelu wraz z wyży­wie­niem;
  4. Przejazd do SPA;
  5. Transfer z hotelu na tor wyścigowy i z powrotem;
  6. Bilet wstępu na tor, na którym odbędzie się wyścig Roberta Kubicy w Belgii wraz ze zwie­dza­niem;
  7. Bilety wstępu na wyścig Roberta Kubicy na torze w Belgii;
  8. Ubez­pie­cze­nie podróżne;

Minimalna wartość nagrody wynosi 116. 662,43 zł (słownie: sto szes­na­ście tysięcy sześćset sześć­dzie­siąt dwa złote i 43/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 12.962,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dzie­więć­set sześć­dzie­siąt dwa złote i 00/100) prze­zna­czoną na poczet podatku od nagrody. Łączna minimalna wartość nagrody wynosi 129.624,43 zł (słownie: sto dwa­dzie­ścia dziewięć tysięcy sześćset dwa­dzie­ścia cztery złote i 43/100).
Mak­sy­malna wartość nagrody wynosi 119.310,00 zł (słownie: sto dzie­więt­na­ście tysięcy trzysta dziesięć złotych i 00/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 13.257,00 zł (słownie: trzy­na­ście tysięcy dwieście pięć­dzie­siąt siedem złotych i 00/100) prze­zna­czoną na poczet podatku od nagrody. Łączna mak­sy­malna wartość nagrody wynosi 132.567,00 zł (słownie: sto trzy­dzie­ści dwa tysiące pięćset sześć­dzie­siąt siedem złotych i 00/100).

 1. 1 sztuki vouchera upraw­nia­ją­cego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Rosji dla 5 osób w terminie od 26 do 30 września 2019 r., obej­mu­jący:
  1. Transport z Warszawy do Rosji oraz z Rosji do Warszawy;
  2. Transfery z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko;
  3. Cztery noce w 4* hotelu wraz z wyży­wie­niem;
  4. Transfer z hotelu na tor wyścigowy i z powrotem;
  5. Bilet wstępu na tor, na którym odbędzie się wyścig Roberta Kubicy w Rosji wraz ze zwie­dza­niem;
  6. Bilety wstępu na wyścig Roberta Kubicy na torze w Rosji;
  7. Ubez­pie­cze­nie podróżne;

Minimalna wartość nagrody wynosi 117.012,98 zł (słownie: sto sie­dem­na­ście tysięcy dwanaście złotych i 98/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 13.001,44 zł (słownie: trzy­na­ście tysięcy jeden złoty i 44/100) prze­zna­czoną na poczet podatku od nagrody. Łączna minimalna wartość nagrody wynosi 130.013,98 zł (słownie sto trzy­dzie­ści tysięcy trzy­na­ście złotych i 98/100).
Mak­sy­malna wartość nagrody wynosi 123.000,00 zł (słownie: sto dwa­dzie­ścia trzy tysiące złotych i 00/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 13.667,00 zł (słownie: trzy­na­ście tysięcy sześćset sześć­dzie­siąt siedem złotych i 00/100) prze­zna­czoną na poczet podatku od nagrody. Łączna mak­sy­malna wartość nagrody wynosi 136.667,00 zł (słownie: sto trzy­dzie­ści sześć tysięcy sześćset sześć­dzie­siąt siedem złotych i 00/100).

 1. 1 sztuki vouchera upraw­nia­ją­cego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Meksyku dla 5 osób w terminie od 23 do 29 paździer­nika 2019 r., obej­mu­jący:
  1. Transport z Warszawy do Meksyku oraz z Meksyku do Warszawy;
  2. Transfery z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko;
  3. Sześć nocy w 4* hotelu wraz z wyży­wie­niem;
  4. Zwie­dza­nie miasta wraz z prze­wod­ni­kiem;
  5. Transfer z hotelu na tor wyścigowy i z powrotem;
  6. Bilet wstępu na tor, na którym odbędzie się wyścig Roberta Kubicy w Meksyku wraz ze zwie­dza­niem;
  7. Bilety wstępu na wyścig Roberta Kubicy na torze w Meksyku;
  8. Ubez­pie­cze­nie podróżne;

Minimalna wartość nagrody wynosi 135.300,00 zł (słownie: sto trzy­dzie­ści pięć tysięcy trzysta złotych i 00/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 15.033,00 zł (słownie: pięt­na­ście tysięcy trzy­dzie­ści trzy złote i 00/100) prze­zna­czoną na poczet podatku od nagrody. Łączna minimalna wartość nagrody wynosi 150.333,00 zł (słownie: sto pięć­dzie­siąt tysięcy trzysta trzy­dzie­ści trzy złote i 00/100).
Mak­sy­malna wartość nagrody wynosi 153.750,00 (słownie: sto pięć­dzie­siąt trzy tysiące siedemset pięć­dzie­siąt złotych i 00/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 17.083,00 (słownie: sie­dem­na­ście tysięcy osiem­dzie­siąt trzy złote i 00/100) prze­zna­czoną na poczet podatku od nagrody. Łączna mak­sy­malna wartość nagrody wynosi 170.833,00 (słownie: sto sie­dem­dzie­siąt tysięcy osiemset trzy­dzie­ści trzy złote i 00/100).

 1. 1 sztuki vouchera upraw­nia­ją­cego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Abu Zabi dla 5 osób w terminie od 28 listopada do 2 grudnia 2019 r., obej­mu­jący:
  1. Transport z Warszawy do Dubaju oraz z Dubaju do Warszawy;
  2. Transfery z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko;
  3. Cztery noce w 4* hotelu wraz z wyży­wie­niem;
  4. Transfer z hotelu na tor wyścigowy i z powrotem;
  5. Bilet wstępu na tor, na którym odbędzie się wyścig Roberta Kubicy w Abu Zabi wraz ze zwie­dza­niem;
  6. Bilety wstępu wyścig Roberta Kubicy na torze w Abu Zabi;
  7. Ubez­pie­cze­nie podróżne;

Minimalna wartość nagrody wynosi 132.474,08 zł (słownie: sto trzy­dzie­ści dwa tysiące czterysta sie­dem­dzie­siąt cztery złote i 08/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 14.719,34 zł (słownie: czter­na­ście tysięcy siedemset dzie­więt­na­ście złotych i 34/100) prze­zna­czoną na poczet podatku od nagrody. Łączna minimalna wartość nagrody wynosi 147.193,08 zł (słownie sto czter­dzie­ści siedem tysięcy sto dzie­więć­dzie­siąt trzy złote i 08/100).
Mak­sy­malna wartość nagrody wynosi 135.300,00 zł (słownie: sto trzy­dzie­ści pięć tysięcy trzysta złotych i 00/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 15.033,00 zł (słownie: pięt­na­ście tysięcy trzy­dzie­ści trzy złote i 00/100) prze­zna­czoną na poczet podatku od nagrody. Łączna mak­sy­malna wartość nagrody wynosi 150.333,00 zł (słownie: sto pięć­dzie­siąt tysięcy trzysta trzy­dzie­ści trzy złote i 00/100). 

 1. Orga­ni­za­tor w przypadku, wystą­pie­nia zdarzeń nie­za­leż­nych od niego, zastrzega sobie możliwość nie­znacz­nej mody­fi­ka­cji dni roz­po­czę­cia i zakoń­cze­nia wycieczek, w zależ­no­ści od dostęp­no­ści środków trans­portu. O zaist­niałym fakcie Zwycięzca zostanie bez zbędnej zwłoki poin­for­mo­wany przez Orga­ni­za­tora.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na jaki­kol­wiek ekwi­wa­lent (np. nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na jaką­kol­wiek kwotę pieniężną), za wyjątkiem Nagrody Dodat­ko­wej, wyłącznie w sytuacji, gdy wydanie nagrody nie­pie­nięż­nej nie będzie możliwe z przyczyn nie­za­leż­nych od Orga­ni­za­tora, np. działania siły wyższej, odwołania danego wyścigu. W takim wypadku Orga­ni­za­tor wypłaci Zwycięzcy, w miejsce wydania Nagrody Dodat­ko­wej, ekwi­wa­lent w formie nagrody pie­nięż­nej w wysokości wskazanej wartości mini­mal­nej danej Nagrody Dodat­ko­wej. Orga­ni­za­tor nie gwa­ran­tuje udziału Roberta Kubicy w danym wyścigu, w takiej sytuacji Orga­ni­za­tor nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści, w stosunku do Zwycięzcy, za nie­obec­ność Roberta Kubicy podczas danego wyścigu, w ramach danej Nagrody Dodat­ko­wej.
 3. Zwycięzca Nagrody Dodat­ko­wej lub Nagrody Głównej nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu Zwycięzcy), jeżeli przed­stawi ona peł­no­moc­nic­two upraw­niające do odbioru nagrody (ze wska­za­niem rodzaju nagrody), udzielone przez Zwycięzcę danej nagrody z podpisem poświad­czo­nym nota­rial­nie.
 4. Aby zre­ali­zo­wać Nagrodę Dodatkową, Zwycięzcy oraz wskazane przez nich osoby towa­rzy­szące, muszą posiadać ważne dokumenty upraw­niające do wyjazdu za granicę, w zależ­no­ści od desty­na­cji: dowód osobisty lub paszport lub wizę i posiadać możliwość odbycia takiej podróży zagra­nicz­nej w zgodzie z wła­ści­wymi prze­pi­sami. Orga­ni­za­tor nie odpowiada za brak ważnych doku­men­tów przez osoby, o których mowa w zd. 1 powyżej lub za przypadki, w których dokumenty upraw­niające do wyjazdu za granicę nie posiadają odpo­wied­niego okresu ważności lub z innych powodów nie mogą być użyte do wyjazdu za granicę, które to braki mogą skutkować nie­moż­no­ścią zre­ali­zo­wa­nia Nagrody Dodat­ko­wej. Orga­ni­za­tor nie pokrywa kosztów zwią­za­nych z wyro­bie­niem dowodu oso­bi­stego, paszportu lub wizy, koniecz­nych do reali­za­cji Nagrody Dodat­ko­wej.
 5. Zwycięzca Nagrody Dodat­ko­wej zobo­wią­zany jest do podania swoich pra­wi­dło­wych danych osobowych oraz do podania pra­wi­dło­wych danych osobowych osób towa­rzy­szą­cych w terminie wskazanym przez Orga­ni­za­tora, w pełni zgodnych z danymi znaj­du­jącymi się na doku­men­cie upraw­nia­jącym do prze­kro­cze­nia granicy. Skutkiem podania niepra­wi­dło­wych lub nie­peł­nych danych może być nie­moż­li­wość reali­za­cji Nagrody Dodat­ko­wej.
 6. Po prze­ka­za­niu do Orga­ni­za­tora przez Zwycięzcę Oświad­cze­nia Laureata, sta­no­wią­cego Załącznik nr 1 do Regu­la­minu i wskazaniu osób towa­rzy­szą­cych w reali­za­cji Nagrody Dodat­ko­wej, nie ma moż­li­wo­ści zmiany przez Zwycięzcę osoby lub osób towa­rzy­szą­cych oraz mody­fi­ka­cji ich danych osobowych.
 7. Orga­ni­za­tor dopuszcza możliwość reali­za­cji Nagrody Dodat­ko­wej poprzez mniejszą liczbę osób, jednakże w przypadku reali­za­cji Nagrody Dodat­ko­wej przez mniejszą liczbę osób, Zwycięzcy nie przy­słu­guje ekwi­wa­lent pieniężny. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie może wziąć udziału w reali­za­cji Nagrody Dodat­ko­wej, wskazane przez niego osoby towa­rzy­szące, w dalszym ciągu mogą zre­ali­zo­wać Nagrodę Dodatkową pod warunkiem, iż Zwycięzca udzieli jednej z osób reali­zu­ją­cych Nagrodę Dodatkową, peł­no­moc­nic­twa do odbioru nagrody, o którym mowa w ust. 6 powyżej, brak udzie­le­nia peł­no­moc­nic­twa będzie skutkował nie­moż­no­ścią reali­za­cji Nagrody Dodat­ko­wej.
 8. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obo­wią­zu­ją­cym prawem podat­ko­wym.
 9. W sytuacji, gdy Zwycięzca jest osobą fizyczną, która zgodnie z prze­pi­sami podat­ko­wymi zobo­wią­zana jest do zapłaty zry­czał­to­wa­nego podatku docho­do­wego od osób fizycz­nych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho­do­wym od osób fizycz­nych (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509), sta­no­wią­cego rów­no­war­tość Dodat­ko­wej kwoty, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt a) oraz § 7 ust. 3 lit. a) – f) Regu­la­minu, Orga­ni­za­tor jako płatnik potrąca Dodatkową kwotę na poczet, ww. podatku i prze­ka­zuje do wła­ści­wego urzędu skar­bo­wego.
 10. W przypadku, gdy Zwycięzcą Loterii jest Przed­się­biorca, dodatkowa kwota, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt a) Regu­la­minu prze­ka­zana jest Zwycięzcy przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wska­za­nego przez Zwycięzcę zgodnie ze wzorem Oświad­cze­nia (sta­no­wią­cym Załącznik nr 2 do Regu­la­minu). Zwycięzcy zobo­wią­zani są dokonać roz­li­cze­nia należ­no­ści publicz­no­praw­nych zwią­za­nych z otrzy­ma­niem nagrody – według wła­ści­wych dla nich zasad – zgodnie z obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami.

§ 8 
Miejsce i termin losowań nagród dodat­ko­wych oraz miejsce i termin ogła­sza­nia wyników

 1. Losowania Nagród Dodat­ko­wych odbywają w studiu tele­wi­zyj­nym Eleven Sports Network Sp. z o. o. przy Placu Euro­pej­skim 2 w Warszawie (00-844 Warszawa) przy pomocy urzą­dze­nia losu­ją­cego posia­da­jącego pozytywną opinię tech­niczną jednostki badającej.
 2. W loso­wa­niach biorą udział pra­wi­dłowo zwe­ry­fi­ko­wane Zgło­sze­nia, które oznaczane są po wylo­so­wa­niu, jako zgło­sze­nia zwy­cię­skie lub jako zgło­sze­nia rezerwowe, zwane dalej odpo­wied­nio „Zgło­sze­nie Zwy­cię­skie” i „Zgło­sze­nia Rezerwowe”.
 3. Losowanie laureatów Nagród Dodat­ko­wych (dalej: Laureatów Nagrody Dodat­ko­wej) polega na tym, że spośród wszyst­kich Kodów ze Zdrapek, losowane są trzy Kody ze Zdrapek. Kod ze Zdrapki, który został wylo­so­wany jako pierwszy zostaje Zgło­sze­niem Zwy­cię­skim, a pozostałe wylo­so­wane Kody ze Zdrapek stają się Zgło­sze­niami Rezer­wo­wymi ozna­czo­nymi numerami zgodnie z kolej­no­ścią ich wylo­so­wa­nia.
 4. W danym losowaniu jeden unikalny Kod ze Zdrapki może zostać wylo­so­wany tylko jeden raz. Dotyczy to również Kodów ze Zdrapek mających status Zgłoszeń Rezer­wo­wych do danej Nagrody Dodat­ko­wej.
 5. Po prze­pro­wa­dze­niu losowania zwy­cię­skiego Kodu ze Zdrapki, losowane są dwa rezerwowe Kody ze Zdrapek, do Nagród Dodat­ko­wych, oznaczane zgodnie z kolej­no­ścią ich wylo­so­wa­nia jako pierwsze i drugie „Zgło­sze­nie Rezerwowe”. W przypadku, gdy np. Laureat Zgło­sze­nia Zwy­cię­skiego nie spełni warunków uczest­nic­twa lub wydania nagrody, nagroda przypada Kon­su­men­towi, który dokonał Zgło­sze­nia ozna­czo­nego jako pierwsze Zgło­sze­nie Rezerwowe. Jeśli i on nie spełni warunków uczest­nic­twa lub wydania nagrody, nagroda przypada Kon­su­men­towi, który dokonał Zgło­sze­nia ozna­czo­nego jako drugie Zgło­sze­nie Rezerwowe. Do Kon­su­men­tów Zgłoszeń Rezer­wo­wych stosuje się posta­no­wie­nia jak do Kon­su­menta, który dokonał Zgło­sze­nia Zwy­cię­skiego. Laureaci Zgłoszeń Rezer­wo­wych infor­mo­wani są o wylo­so­wa­niu ich Zgło­sze­nia jako pierw­szego lub drugiego Zgło­sze­nia Rezer­wo­wego w tym samym czasie i według tej samej procedury jak w stosunku do Laureata Zgło­sze­nia Zwy­cię­skiego. Dokładny opis procedury infor­mo­wania Laureatów Nagród Dodat­ko­wych znajduję się w § 9 ust. 6 i ust. 7 Regu­la­minu. Laureaci Zgłoszeń Rezer­wo­wych infor­mo­wani są o zmianie swojego statusu na status Zwy­cię­skiego Zgło­sze­nia, następ­nego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez Laureata Zwy­cię­skiego Zgło­sze­nia i odpo­wied­nio Laureata pierw­szego Zgło­sze­nia Rezer­wo­wego, zgodnie z termiami losowań o których mowa w ust. 6 poniżej.
 6. Losowania Nagród Dodat­ko­wych odbywają się w nastę­pu­ją­cych terminach:
  1. Losowanie Nagrody Dodat­ko­wej w postaci 1 sztuki vouchera upraw­nia­ją­cego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy we Francji, opisanej w § 7 ust. 3 pkt a) Regu­la­minu odbywa się w dniu 26 maja 2019 r., retrans­mi­sja odbywa się w wie­czor­nym paśmie TVP, infor­ma­cja o dokładnej godzinie losowania pojawi się na Stronie Inter­ne­to­wej, mak­sy­mal­nie 24 godziny przed dniem losowania. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgło­sze­nia, które wpłynęły do Orga­ni­za­tora w okresie od 23 kwietnia 2019 r. od godziny 00.00 do 25 maja 2019 r. do godziny 23:59:59.
  2. Losowanie Nagrody Dodat­ko­wej w postaci 1 sztuki vouchera upraw­nia­ją­cego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Niemczech, opisanej w § 7 ust. 3 pkt b) Regu­la­minu odbywa się w dniu 30 czerwca 2019 r., retrans­mi­sja odbywa się w wie­czor­nym paśmie TVP, infor­ma­cja o dokładnej godzinie losowania pojawi się na Stronie Inter­ne­to­wej, mak­sy­mal­nie 24 godziny przed dniem losowania. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgło­sze­nia, które wpłynęły do Orga­ni­za­tora w okresie od 26 maja 2019 r. od godziny 00.00 do 29 czerwca 2019 r. do godziny 23:59:59.
  3. Losowanie Nagrody Dodat­ko­wej w postaci 1 sztuki vouchera upraw­nia­ją­cego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Belgii, opisanej w § 7 ust. 3 pkt c) Regu­la­minu odbywa się w dniu 28 lipca 2019 r., retrans­mi­sja odbywa się w wie­czor­nym paśmie TVP, infor­ma­cja o dokładnej godzinie losowania pojawi się na Stronie Inter­ne­to­wej, mak­sy­mal­nie 24 godziny przed dniem losowania. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgło­sze­nia, które wpłynęły do Orga­ni­za­tora w okresie od 30 czerwca 2019 r. od godziny 00.00 do 27 lipca 2019 r. do godziny 23:59:59.
  4. Losowanie Nagrody Dodat­ko­wej w postaci 1 sztuki vouchera upraw­nia­ją­cego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Rosji, opisanej w § 7 ust. 3 pkt d) Regu­la­minu odbywa się w dniu 1 września 2019 r., retrans­mi­sja odbywa się w wie­czor­nym paśmie TVP, infor­ma­cja o dokładnej godzinie losowania pojawi się na Stronie Inter­ne­to­wej, mak­sy­mal­nie 24 godziny przed dniem losowania. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgło­sze­nia, które wpłynęły do Orga­ni­za­tora w okresie od 28 lipca 2019 r. od godziny 00.00 do 31 sierpnia 2019 r. do godziny 23:59:59.
  5. Losowanie Nagrody Dodat­ko­wej w postaci 1 sztuki vouchera upraw­nia­ją­cego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Meksyku, opisanej w § 7 ust. 3 pkt e) Regu­la­minu odbywa się w dniu 29 września 2019 r., retrans­mi­sja odbywa się w wie­czor­nym paśmie TVP, infor­ma­cja o dokładnej godzinie losowania pojawi się na Stronie Inter­ne­to­wej, mak­sy­mal­nie 24 godziny przed dniem losowania. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgło­sze­nia, które wpłynęły do Orga­ni­za­tora w okresie od 1 września 2019 r. od godziny 00.00 do 28 września 2019 r. do godziny 23:59:59.
  6. Losowanie Nagrody Dodat­ko­wej w postaci 1 sztuki vouchera upraw­nia­ją­cego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Abu Zabi, opisanej w § 7 ust. 3 pkt f) Regu­la­minu odbywa się w dniu 3 listopada 2019 r., retrans­mi­sja odbywa się w wie­czor­nym paśmie TVP, infor­ma­cja o dokładnej godzinie losowania pojawi się na Stronie Inter­ne­to­wej, mak­sy­mal­nie 24 godziny przed dniem losowania. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgło­sze­nia, które wpłynęły do Orga­ni­za­tora w okresie od 29 września 2019 r. od godziny 00.00 do 2 listopada 2019 r. do godziny 23:59:59. 
 7. W przypadku podej­rze­nia przez Komisję naru­sze­nia przez Uczest­ni­ków posta­no­wień Regu­la­minu, losowanie może poprze­dzać procedura wery­fi­ka­cji pra­wi­dło­wo­ści doko­na­nych Zgłoszeń, o której mowa w § 6 ust. 15 i ust. 16 Regu­la­minu. 
 8. Wyniki są ogłaszane suk­ce­syw­nie na Stronie Inter­ne­to­wej wraz z zakoń­cze­niem procesu wery­fi­ka­cji w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miej­sco­wo­ści.

§ 9 
Warunki wydania Nagród

NAGRODY I, II, III STOPNIA

 1. Laureaci Nagród I, II i III stopnia, celem ich odbioru zobo­wią­zani są udać się na Stację Paliw do Odbioru Nagród w terminie od 23 kwietnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Laureat w celu odbioru nagrody musi okazać, pra­cow­ni­kowi Stacji Paliw oryginał wygry­wa­ją­cej Zdrapki w celu zeska­no­wa­nia kodu kre­sko­wego ze Zdrapki, a następnie otrzymuje wygraną Nagrodę. Uczestnik po odbiorze Nagrody I, II lub III stopnia nie oddaje pra­cow­ni­kowi Stacji Paliw Zdrapki – w przypadku dokonania przez Kon­su­menta Zgło­sze­nia przez Stronę Inter­ne­tową do Losowania Nagrody Dodat­ko­wej, zgłoszona Zdrapka będzie niezbędna do obioru Nagrody Dodat­ko­wej w przypadku jej wygrania.

NAGRODY GŁÓWNE

 1. Laureaci Nagrody Głównej proszeni są o kontakt z infolinią Orga­ni­za­tora w terminie nie póź­niej­szym niż 3 stycznia 2020 r., pod numerem +22 871 94 03 (koszt połą­cze­nia zgodny z taryfą operatora). Kontakt może odbywać się w dni robocze od 09.00 do 17.00. Numer telefonu służy wyłącznie do zbierania zgłoszeń Laureatów Nagrody Głównej. Na początku rozmowy Laureat jest infor­mo­wany, że rozmowa jest nagrywana, a także, że podczas rozmowy niezbędne jest prze­ka­za­nie danych osobowych koniecz­nych do wery­fi­ka­cji osoby Laureata (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Podczas rozmowy następuje również prze­ka­za­nie infor­ma­cji o numerze kodu ze Zdrapki. Laureat podczas rozmowy infor­mo­wany jest o doku­men­tach jakie należy wysłać do Orga­ni­za­tora w celu otrzy­ma­nia Nagrody (w zależ­no­ści od tego czy Laureatem jest Konsument czy Przed­się­biorca, tj. w zależ­no­ści od tego jaki Dowód Zakupu posiada w związku z nabyciem zwy­cię­skiej Zdrapki), prze­ka­zy­wana jest także infor­ma­cja o terminach wysyłki doku­men­tów i adresie do wysyłki. Na potrzeby niniej­szej Loterii, za „dni robocze” przyjmuje się pracujące ponie­działki, wtorki, środy, czwartki i piątki. Oznacza to, iż infolinia jest nieczynna w soboty, niedziele i święta.
 2. Laureaci Nagrody Głównej są obo­wią­zani do prze­sła­nia na adres: Unique One Sp. z o. o., ul. Nie­dź­wie­dzia 2 A, 02-737 Warszawa, listem poleconym lub przesyłka kurierską:
  1. oryginału wygry­wa­ją­cej Zdrapki oraz Dowodu Zakupu
  2. wła­sno­ręcz­nie pod­pi­sa­nego oświad­cze­nia potwier­dzającego, iż wobec Laureata nie zachodzą prze­słanki określone w § 5 ust. 2 oraz ust. 3 Regu­la­minu oraz potwier­dze­nia, iż Laureat jest Uczest­ni­kiem Loterii, speł­nia­ją­cym wymagania określone w Regu­la­mi­nie oraz podanie danych osobowych i adre­so­wych wyma­ga­nych do wydania nagrody, zgodnie z wzorem oświad­cze­nia udo­stęp­nio­nym przez Orga­ni­za­tora na Stronie Inter­ne­to­wej i sta­no­wią­cym Załącznik nr 1 lub 2 do Regu­la­minu.
 3. Wysłanie przesyłki, o której mowa w ust. 3 powyżej, powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od rozmowy tele­fo­nicznej, o której mowa w ust. 2 powyżej. O zacho­wa­niu terminu do prze­sła­nia doku­men­tów decyduje data stempla pocz­to­wego (data nadania), jednak dokumenty muszą wpłynąć do Orga­ni­za­tora nie później niż w ciągu 13 dni roboczych od rozmowy tele­fo­nicznej. Laureat ma możliwość dostar­cze­nia doku­men­tów nie­zbęd­nych do procedury wery­fi­ka­cji, o których mowa w ust. 3 powyżej, z pomi­nię­ciem kroku doty­czą­cego kontaktu z infolinią Orga­ni­za­tora. W takiej sytuacji, Laureat obo­wią­zany jest do dostar­cze­nia lub prze­sła­nia do Orga­ni­za­tora ww. doku­men­tów do dnia 3 stycznia 2020 r., na adres: Unique One Sp. z o. o., ul. Nie­dź­wie­dzia 2 A, 02-737 Warszawa, o zacho­wa­niu terminu do prze­sła­nia doku­men­tów decyduje data wpły­nię­cia doku­men­tów do Orga­ni­za­tora. Jeśli Laureat nie prześle danych i doku­men­tów nie­zbęd­nych do prze­pro­wa­dza­nia procedury wery­fi­ka­cji i wydania nagrody z zacho­wa­niem terminów, o których mowa powyżej, oznacza to rezy­gna­cję z nagrody.
 4. Jed­no­cze­śnie Orga­ni­za­tor w celu wypeł­nie­nia obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z ustawy z 1 marca 2018 r. o prze­ciw­dzia­ła­niu praniu pieniędzy oraz finan­so­wa­niu ter­ro­ry­zmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.), w terminie 10 dni roboczych od dnia dorę­cze­nia do Orga­ni­za­tora doku­men­tów, o których mowa w ust. 3 powyżej i pozy­tyw­nej wery­fi­ka­cji Laureata skon­tak­tuje się ze Zwycięzcą Nagrody Dodat­ko­wej na numer telefonu podany przez Zwycięzcę w Zgło­sze­niu w celu poinfor­mo­wania Zwycięzcy o obowiązku prze­sła­nia listem poleconym lub przesyłką kurierską do Orga­ni­za­tora na adres Unique One sp. z o. o. ul. Nie­dź­wie­dzia 2 a, 02-737 Warszawa kse­ro­ko­pii dokumentu potwier­dzającego tożsamość Zwycięzcy lub osoby go repre­zen­tu­ją­cej lub peł­no­moc­nika, którego numer został podany w oświad­cze­niu sta­no­wią­cym Załącznik nr 1 lub 2 do Regu­la­minu (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawie­ra­ją­cej dane osobowe), oraz kse­ro­ko­pii innego dokumentu potwier­dzającego tożsamość Zwycięzcy lub osoby go repre­zen­tu­ją­cej lub peł­no­moc­nika, innego niż dokument którego numer został wskazany w oświad­cze­niu powyżej np. prawo jazdy, legi­ty­ma­cja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawie­ra­jąca dane osobowe. Prze­sła­nie powyżej wska­za­nych kopii doku­men­tów jest niezbędne w celu zwe­ry­fi­ko­wa­nia toż­sa­mo­ści Zwycięzcy lub osoby go repre­zen­tu­ją­cej lub peł­no­moc­nika w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania nagrody. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na prze­sła­nie ww. kopii doku­men­tów, w celu odbioru nagrody musi udać się osobiście do siedziby Orga­ni­za­tora (ul. Nie­dź­wie­dzia 2 a, 02-737 Warszawa) do dnia 7 lutego 2020 r. w godzinach 9–17, posia­da­jąc ze sobą aktualny dowód potwier­dzający tożsamość Zwycięzcy lub osoby go repre­zen­tu­ją­cej lub peł­no­moc­nika, w celu jego okazania Orga­ni­za­torowi.

NAGRODY DODATKOWE

 1. Laureat Nagrody Dodat­ko­wej, w dniu danego losowania, zgodnie z terminami doko­ny­wa­nia Zgłoszeń i losowań Nagród Dodat­ko­wych, o których mowa w § 8 ust. 6 Regu­la­minu, infor­mo­wany jest o wygranej wia­do­mo­ścią e-mail wysłaną na adres e-mail podany w Zgło­sze­niu. Następnie Laureat Nagrody Dodat­ko­wej infor­mo­wany jest tele­fo­nicz­nie na numer wskazany w Zgło­sze­niu, o wyniku losowania, w następnym dniu roboczym po dniu losowania, przy czym to infor­ma­cja prze­ka­zana tele­fo­nicz­nie jest uznawana za skuteczne poinfor­mo­wanie Laureata. Orga­ni­za­tor podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z Laureatem, tzn. wykonuje połą­cze­nia tele­fo­niczne na wskazany przez Laureata w Zgło­sze­niu numer telefonu. Jed­no­cze­śnie Uczest­nicy, których Zgło­sze­nia zostały wylo­so­wa­nie jako 2 Zgło­sze­nia Rezerwowe, są także infor­mo­wani e-mailowo oraz tele­fo­nicz­nie, zgodnie z procedurą stosowaną dla Laureatów Zwy­cię­skich Zgłoszeń, o wyniku losowania i fakcie, iż zostali wylo­so­wani odpo­wied­nio jako 1 Zgło­sze­nie Rezerwowe i 2 Zgło­sze­nie Rezerwowe do Nagrody Dodat­ko­wej. Przy­zna­nie prawa do odbioru i reali­za­cji Nagrody Dodat­ko­wej jest uza­leż­nione od speł­nie­nia warunków uczest­nic­twa w Loterii, zgodnie z zasadami wska­za­nymi w § 6 ust. 6 Regu­la­minu.
 2. W przypadku braku kontaktu z Laureatem Zwy­cię­skiego Zgło­sze­nia oraz 2 Zgło­sze­niami Rezer­wo­wymi we wskazanym powyżej terminie (ust. 6), tj. w następnym dniu roboczym po dniu losowania Nagrody Dodat­ko­wej, Orga­ni­za­tor wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgło­sze­niu z infor­ma­cją o ostatniej próbie kontaktu Orga­ni­za­tora w następnym dniu roboczym (treść komu­ni­katu: „LOTERIA ORLEN: W zwiazku z wylo­so­wa­niem Twojego zglo­sze­nia w „LOTERIIORLEN”, podej­miemy probe pola­cze­nia tele­fo­nicznego z Toba w X w godzinach 9:00–17:00. Orga­ni­za­tor: Unique One Sp. z o. o. Regulamin: www. loteria.orlen.pl” – gdzie X oznacza dzień roboczy nastę­pu­jący po dniu wysłania wia­do­mo­ści). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do Nagrody Dodat­ko­wej. Kontakt odbywa się w godzinach 9.00–17.00. Na początku rozmowy Laureat jest infor­mo­wany, że rozmowa jest nagrywana, a także, że podczas rozmowy niezbędne jest prze­ka­za­nie danych osobowych koniecz­nych do wery­fi­ka­cji osoby Laureata (imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Podczas rozmowy następuje również prze­ka­za­nie Lau­re­atowi infor­ma­cji o numerze kodu ze Zdrapki oraz o numerze i dacie paragonu fiskal­nego. Laureat podczas rozmowy infor­mo­wany jest o doku­men­tach jakie należy wysłać do Orga­ni­za­tora w celu otrzy­ma­nia Nagrody, prze­ka­zy­wana jest także infor­ma­cja o terminach wysyłki doku­men­tów i adresie do wysyłki. W przypadku nieudanej próby połą­cze­nia z Laureatem traci on prawo do nagrody. Przez nieudaną próbę połą­cze­nia z Laureatem rozumie się: nie­ode­bra­nie połą­cze­nia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak moż­li­wo­ści połą­cze­nia z użyt­kow­ni­kiem telefonu (np. prze­by­wa­nie poza zasięgiem, wyłączony aparat tele­fo­niczny), odmowę przepro­wa­dze­nia rozmowy przez Laureata, brak moż­li­wo­ści rozmowy z laureatem (tj. uszko­dze­nie­/wada telefonu).
 3. Laureaci Nagrody Dodat­ko­wej są obo­wią­zani do prze­sła­nia na adres: Unique One Sp. z o. o., ul. Nie­dź­wie­dzia 2 A, 02-737 Warszawa, listem poleconym lub przesyłką kurierską:
  1. oryginału wskazanej, wygry­wa­ją­cej Zdrapki oraz wska­za­nego Dowodu Zakupu,
  2. wła­sno­ręcz­nie pod­pi­sa­nego oświad­cze­nia potwier­dzającego, iż wobec Laureata nie zachodzą prze­słanki określone w § 5 ust. 2 oraz ust. 3 Regu­la­minu oraz potwier­dzającego, iż Laureat jest Kon­su­men­tem w Loterii speł­nia­ją­cym wymagania określone w Regu­la­mi­nie oraz danych osobowych i adre­so­wych wyma­ga­nych do wydania nagrody, zgodnie ze wzorem udo­stęp­nio­nym przez Orga­ni­za­tora na Stronie Inter­ne­to­wej i sta­no­wią­cym Załącznik nr 1 do Regu­la­minu.
 4. Wysłanie przesyłki o której mowa w ust. 8 powyżej powinno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy tele­fo­nicznej. O zacho­wa­niu terminu decyduje data stempla pocz­to­wego (data nadania), jednak dokumenty muszą jed­no­cze­śnie wpłynąć do Orga­ni­za­tora nie później niż w ciągu 9 dni roboczych od rozmowy tele­fo­nicznej z Laureatem. Jed­no­cze­śnie Laureaci Zwy­cię­skich Zgłoszeń oraz Laureaci Zgłoszeń Rezer­wo­wych w zakresie Nagród Dodat­ko­wych są zobo­wią­zani do prze­sła­nia skanów lub zdjęć doku­men­tów o których mowa w ust. 5 powyżej na adres e-mail: lote­ria­or­le­n@u­ni­qu­eone.pl, w terminie 2 dni roboczych od rozmowy tele­fo­nicznej o której mowa w ust. 7 powyżej. Jeśli Laureat nie prześle danych nie­zbęd­nych do prze­pro­wa­dza­nia procedury wery­fi­ka­cji i wydania nagrody w terminach, o których mowa powyżej, oznacza to rezy­gna­cję z nagrody.

POSTANOWIENIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH RODZAJÓW NAGRÓD

 1. W przypadku, gdyby okazało się, iż któ­rą­kol­wiek z nagród przyznano Lau­re­atowi nie­upraw­nio­nemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
 2. Nagrody niewydane pozostają do dys­po­zy­cji Orga­ni­za­tora.
 3. Oświad­cze­nie, o którym mowa w powyż­szych ustępach sta­no­wiące Załącznik nr 1 lub 2 do Regu­la­minu, może być wydru­ko­wane bądź czytelnie prze­pi­sane w iden­tycz­nym brzmieniu. Musi jednak być kompletne i czytelne, wła­sno­ręcz­nie podpisane przez Laureata (lub osobę upraw­nioną do jego repre­zen­ta­cji lub peł­no­moc­nika zgodnie z prze­pi­sami ogólnie obo­wią­zu­ją­cymi). Laureaci zobo­wią­zani są do wery­fi­ka­cji danych podanych w Oświad­cze­niu przed jego wysłaniem do Orga­ni­za­tora, gdyż dane w jego treści podane stanowią podstawę do wydania nagrody i przepro­wa­dze­nia rozliczeń podat­ko­wych.
 4. Prze­sła­nie Zdrapki, naru­sza­ją­cej posta­no­wie­nia Regu­la­minu oznacza nie­speł­nie­nie warunku udzia­łu­/wy­da­nia nagrody w Loterii i oznacza rezy­gna­cję z prawa do nagrody.
 5. Wszelkie wąt­pli­wo­ści dotyczące Loterii, w szcze­gól­no­ści zasad, przebiegu Loterii, procedur wery­fi­ka­cji i wydania nagrody czy posta­no­wień Regu­la­minu, roz­strzy­gane są przez Komisję.

§ 10 
Termin wydania nagród

Nagrody wydawane są pozy­tyw­nie zwe­ry­fi­ko­wa­nym Laureatom, tj. Zwy­cięz­com.

 1. Nagrody I, II i III stopnia można odebrać za okazaniem Zdrapki na dowolnej Stacji Paliw do odbioru Nagród w terminie od 23 kwietnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
 2. Nagroda Główna wydawana jest w ten sposób, że do 28 lutego 2020 r. (przez co rozumie się mak­sy­malną datę nadania przez Orga­ni­za­tora) na adres wskazany przez Zwycięzcę w Oświad­cze­niu przesyłką pocztową lub kurierską wysłane są dokumenty niezbędne do reje­stra­cji pojazdu i ubez­pie­cze­nia OC pojazdów mecha­nicz­nych. Termin wydania pojazdu zostanie indy­wi­du­al­nie ustalony ze Zwycięzcą po zare­je­stro­wa­niu pojazdu. Za miejsce wydania uznaje się m. st. Warszawa, chyba że strony ustalą inaczej. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane z odbiorem nagrody ponosi Zwycięzca.
 3. Nagrody Dodatkowe wydawane są w ten sposób, że Zwycięzca w dniu reali­za­cji nagrody, otrzyma voucher upraw­nia­jący do skorzy­sta­nia z wyjazdu na dany wyścig, a Zwycięzca potwier­dza wydanie nagrody pod­pi­su­jąc protokół prze­ka­za­nia Nagrody, z uwzględ­nie­niem zapisu z § 7 ust. 6 Regu­la­minu. Voucher uprawnia do skorzy­sta­nia z wyjazdu zor­ga­ni­zo­wa­nego przez pro­fe­sjo­nalne biuro podróży, którego pełne dane zostaną wskazane w voucherze.
 4. Nagrody Główne wysyłane są wyłącznie na adresy na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej.

§ 11 
Tryb i termin roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i zgła­sza­nia roszczeń

 1. Każdemu Uczest­ni­kowi Loterii przy­słu­guje prawo wnie­sie­nia pisemnej rekla­ma­cji od dnia roz­po­czę­cia Loterii do dnia 6 marca 2020 r. Rekla­ma­cje wniesione po upływie powyż­szego terminu lub doręczone do Orga­ni­za­tora po dniu 6 marca 2020 r. nie są roz­pa­try­wane pomimo ich pra­wi­dłowego wnie­sie­nia zgodnie z datą stempla pocz­to­wego na przesyłce zawie­ra­ją­cej rekla­ma­cję. Za datę wnie­sie­nia rekla­ma­cji uważa się datę stempla pocz­to­wego na przesyłce zawie­ra­ją­cej rekla­ma­cję. Rekla­ma­cja może zostać także złożona za pomocą środków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej.
 2. Rekla­ma­cja musi zawierać dokładne dane Uczest­nika zgła­sza­ją­cego rekla­ma­cję (imię i nazwisko Uczest­nika, dokładny adres kore­spon­den­cyjny wraz z kodem pocztowym rekla­mu­ją­cego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy rekla­ma­cja, rodzaj gry oraz przyczynę rekla­ma­cji, treść żądania rekla­mu­ją­cego oraz opis oko­licz­no­ści uza­sad­nia­ją­cych rekla­ma­cję oraz zgodę na prze­twa­rza­nie jego danych osobowych przez Orga­ni­za­tora. W przypadku złożenia rekla­ma­cji za pomocą środków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej wnoszący rekla­ma­cję wskazuje adres elek­tro­niczny do komu­ni­ka­cji w sprawie złożonej rekla­ma­cji.
 3. Rekla­ma­cje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Orga­ni­za­tora (ul. Nie­dź­wie­dzia 2 a, 02-737 Warszawa) z dopiskiem „Loteria Orlen – rekla­ma­cja” lub na adres e-mail: lote­ria­or­le­n@u­ni­qu­eone.pl.
 4. Rekla­ma­cje są roz­pa­try­wane przez Komisję zgodnie z Regu­la­mi­nem.
 5. Osoba wnosząca rekla­ma­cję jest powia­da­miana o roz­strzy­gnię­ciu Komisji za pomocą listu pole­co­nego w przypadku rekla­ma­cji wnie­sio­nej pisemnie lub kore­spon­den­cji e-mail w przypadku rekla­ma­cji wnie­sio­nej w formie elek­tro­nicz­nej naj­póź­niej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzy­ma­nia rekla­ma­cji przez Orga­ni­za­tora, jednak nie później niż do dnia 26 marca 2020 r.
 6. Rosz­cze­nia związane z udziałem w loterii pro­mo­cyj­nej przedaw­niają się z upływem 6 miesięcy od dnia wyma­gal­no­ści.
 7. Bieg przedaw­nie­nia roszczeń ulega zawie­sze­niu na okres od dnia wnie­sie­nia rekla­ma­cji do dnia udzie­le­nia odpo­wie­dzi na rekla­ma­cję.

§ 12 
Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczest­ni­ków, Laureatów i Zwy­cięz­ców Loterii są prze­twa­rzane zgodnie z Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych osobowych i w sprawie swo­bod­nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Zasady dotyczące prze­twa­rza­nia danych osobowych przez Orga­ni­za­tora

 1. Admi­ni­stra­to­rem danych osobowych Uczest­ni­ków, Laureatów i Zwy­cięz­ców w zakresie wskazanym w Regu­la­mi­nie jest Orga­ni­za­tor.
 2. Z Orga­ni­za­torem można się kon­tak­to­wać za pomocą nastę­pu­ją­cych danych kon­tak­to­wych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl lub listem na adres Unique One Sp. z o. o., ul. Nie­dź­wie­dzia 2 a, 02-737 Warszawa.
 3. Dane osobowe prze­twa­rzane są przez Orga­ni­za­tora w nastę­pu­ją­cych celach:
  1. Uczest­ni­ków – w celu podjęcia działań doty­czą­cych reali­za­cji Loterii, w tym wyło­nie­nia Laureatów i Zwy­cięz­ców Loterii, wery­fi­ka­cji ich uprawnień w celu wydania nagrody,
  2. Laureatów i Zwy­cięz­ców – w celu wypeł­nie­nia obo­wiąz­ków prawnych ciążących na Orga­ni­za­torze, w tym w szcze­gól­no­ści obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z Ustawy o grach hazar­do­wych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165), Roz­po­rzą­dze­nia Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświad­czeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświad­czeń i ewidencji wpła­co­nych (wydanych) wygranych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1723), Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o prze­ciw­dzia­ła­niu praniu pieniędzy oraz finan­so­wa­niu ter­ro­ry­zmu, przepisy podatkowe i przepisy o rachun­ko­wo­ści,
  3. Uczest­ni­ków, Laureatów i Zwy­cięz­ców – w celu obsługi, docho­dze­nia i obrony w razie zaist­nie­nia wza­jem­nych roszczeń, na potrzeby postę­po­wa­nia rekla­ma­cyj­nego.
 4. Podstawą prawną prze­twa­rza­nia przez Orga­ni­za­tora danych osobowych w celach wska­za­nych w ust. 4 powyżej jest:
  1. podjęcie działań w celu reali­za­cji Loterii (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. nie­zbęd­ność wypeł­nie­nia obowiązku prawnego ciążącego na Orga­ni­za­torze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), jakim jest wykonanie swoich zobo­wią­zań wyni­ka­ją­cych z Loterii oraz posia­da­nie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe oraz obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o prze­ciw­dzia­ła­niu praniu pieniędzy oraz finan­so­wa­nia ter­ro­ry­zmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.) w przypadku nagród o wartości 2.000,00 euro (słownie: dwa tysiące euro 00/100) w szcze­gól­no­ści na potrzeby kontroli,
  3. nie­zbęd­ność wypeł­nie­nia obowiązku prawnego ciążącego na Orga­ni­za­torze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), jakim są w tym zakresie przepisy Ustawy o grach hazar­do­wych oraz w dalszym okresie przepisy prawa upraw­nia­jących organy państwowe do przepro­wa­dze­nia kontroli procesu orga­ni­za­cji Loterii (tj. obej­mu­jących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Orga­ni­za­tora powszech­nie obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami prawa obowiązki w zakresie prze­cho­wy­wa­nia doku­men­ta­cji,
  4. nie­zbęd­ność wypeł­nie­nia obowiązku prawnego ciążącego na Orga­ni­za­torze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), tj. w celu reali­za­cji rekla­ma­cji zgło­szo­nych przez Uczest­nika, obsługi, docho­dze­nia i obrony w razie zaist­nie­nia wza­jem­nych roszczeń, na podstawie Roz­po­rzą­dze­nia Ministra Finansów w sprawie trybu zgła­sza­nia roszczeń uczest­ni­ków gier hazar­do­wych (Dz. U. z 2019. poz. 20),
  5. prawnie uspra­wie­dli­wiony interes Orga­ni­za­tora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, docho­dze­nia i obrony w razie zaist­nie­nia wza­jem­nych roszczeń.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczest­ni­ków jest dobro­wolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odnie­sie­niu do Laureatów i Zwy­cięz­ców) do otrzy­ma­nia nagrody lub (w przypadku Uczest­ni­ków skła­da­jących rekla­ma­cję) roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji. Nie­po­da­nie danych osobowych skutkuje brakiem moż­li­wo­ści uczest­nic­twa w Loterii oraz (w przypadku Laureatów i Zwy­cięz­ców) brakiem moż­li­wo­ści otrzy­ma­nia nagrody lub (w przypadku Uczest­ni­ków skła­da­jących rekla­ma­cję) roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji.
 6. Dane osobowe Uczest­ni­ków, Laureatów i Zwy­cięz­ców mogą być ujawniane przez Orga­ni­za­tora podmiotom z nim współ­pra­cu­ją­cym (odbiorcom), w szcze­gól­no­ści PKN ORLEN S A., podmiotom świad­czą­cym usługi w zakresie tech­no­lo­gii IT, dorę­cza­nia kore­spon­den­cji i przesyłek, prawne, archi­wi­za­cji, organom admi­ni­stra­cji publicz­nej, organom powołanym do kontroli prze­strze­ga­nia i egze­kwo­wa­nia prawa.
 7. Dane osobowe Uczest­ni­ków, Laureatów i Zwy­cięz­ców Loterii prze­cho­wy­wane będą przez okres niezbędny do reali­za­cji Loterii, nie krócej niż do czasu wyga­śnię­cia wza­jem­nych roszczeń. W przy­pad­kach, w których dane osobowe prze­twa­rzane są w celach zwią­za­nych z wypeł­nie­niem prawnych obo­wiąz­ków ciążących na Orga­ni­za­torze, dane te będą prze­twa­rzane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.
 8. Uczest­ni­kom, Laureatom i Zwy­cięz­com przy­słu­guje prawo dostępu do podanych danych i otrzy­ma­nia kopii danych oraz prawo żądania ich popra­wia­nia, spro­sto­wa­nia, usunięcia, ogra­ni­cze­nia ich prze­twa­rza­nia, zgło­sze­nia sprzeciwu wobec ich prze­twa­rza­nia w celach mar­ke­tingu bez­po­śred­niego lub, z przyczyn zwią­za­nych z szcze­gólną sytuacją wobec prze­twa­rza­nia nie­zbęd­nego do celów wyni­ka­ją­cych z prawnie uza­sad­nio­nych interesów Admi­ni­stra­tora danych, żądania ich prze­nie­sie­nia (prawo do prze­no­sze­nia danych osobowych przy­słu­guje tylko co do tych danych prze­twa­rza­nych na podstawie umowy), jak również prawo do wnie­sie­nia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady dotyczące prze­twa­rza­nia danych osobowych przez PKN ORLEN S A. 

 1. Admi­ni­stra­to­rem danych osobowych Uczest­ni­ków (w zakresie adresu e-mail i numeru telefonu), Laureatów i Zwy­cięz­ców w zakresie imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwa nagrody prze­ka­za­nej przez Orga­ni­za­tora jest PKN ORLEN S A. Kon­tak­towe numery telefonów do PKN ORLEN S A.: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00. 
 2. Do kontaktu z Inspek­to­rem ochrony danych w PKN ORLEN S A. służy nastę­pu­jący adres e-mail: dane­oso­bo­we­@or­len.pl.
 3. Dane osobowe Uczest­ni­ków, Laureatów i Zwy­cięz­ców prze­twa­rzane są przez PKN ORLEN S A. w celu promocji produktów i usług PKN ORLEN S A. które to dane PKN ORLEN otrzyma od Orga­ni­za­tora. Podstawą prawną prze­twa­rza­nia przez PKN ORLEN S A. danych osobowych jest prawnie uspra­wie­dli­wiony interes PKN ORLEN S A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe Uczest­ni­ków, Laureatów i Zwy­cięz­ców mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S A. podmiotom z nim współ­pra­cu­ją­cym (odbiorcom), w szcze­gól­no­ści podmiotom świad­czą­cym usługi IT, dorę­cza­nia kore­spon­den­cji i przesyłek, organom admi­ni­stra­cji publicz­nej, organom powołanym do kontroli prze­strze­ga­nia i egze­kwo­wa­nia prawa.
 5. Dane osobowe Uczest­ni­ków, Laureatów i Zwy­cięz­ców prze­cho­wy­wane będą do czasu zgło­sze­nia sprzeciwu.
 6. Uczest­ni­kom, Laureatom i Zwy­cięz­com Loterii przy­słu­guje prawo dostępu do danych prze­twa­rza­nych przez PKN ORLEN S A., otrzy­ma­nia kopii danych oraz prawo żądania ich popra­wia­nia, spro­sto­wa­nia, usunięcia, ogra­ni­cze­nia ich prze­twa­rza­nia, zgło­sze­nia sprzeciwu wobec ich prze­twa­rza­nia w celach mar­ke­tingu bez­po­śred­niego lub, z przyczyn zwią­za­nych ze szcze­gólną sytuacją wobec prze­twa­rza­nia nie­zbęd­nego do celów wyni­ka­ją­cych z prawnie uza­sad­nio­nych interesów PKN ORLEN S A., żądania ich prze­nie­sie­nia (prawo do prze­no­sze­nia danych osobowych przy­słu­guje tylko co do danych prze­twa­rza­nych na podstawie umowy), jak również prawo do wnie­sie­nia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 13 
Posta­no­wie­nia końcowe

 1. Regulamin Loterii oraz wzory Oświad­czeń sta­no­wiące do niego załącz­niki, dostępne są na Stronie Inter­ne­to­wej Loterii oraz na www.uniqueone.pl, w zakładce REGULAMINY.
 2. W kwestiach nie­ure­gu­lo­wa­nych w Regu­la­mi­nie Loterii zasto­so­wa­nie mają obo­wią­zu­jące przepisy prawa.
 3. Połą­cze­nia tele­fo­niczne wyko­ny­wane przez Orga­ni­za­tora na numery telefonów Uczest­ni­ków są bezpłatne dla Uczest­ni­ków Loterii i odbywają się tylko na numery z polskich zasobów numeracji. Orga­ni­za­tor wysyła Nagrody wyłącznie na adresy na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Polski.
 4. Orga­ni­za­tor kon­tak­tuje się z Uczest­ni­kiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9.00–17.00 w dni robocze.
 5. Za dni robocze na potrzeby Loterii Orga­ni­za­tor rozumie dni od ponie­działku do piątku z wyłą­cze­niem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Na żądanie zwycięzcy Orga­ni­za­tor wystawia imienne zaświad­cze­nie o uzyskanej wygranej z zacho­wa­niem procedury i terminów wyni­ka­ją­cych z treści art. 20 ustawy o grach hazar­do­wych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165)

UNIQUE ONE SP. Z O.O. informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [ Zgadzam się ], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

Kliknij [ Polityka prywatności ], [ Polityka cookies ] oraz [ Zasady użytkowania strony ], aby dowiedzieć się więcej, o tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.