Regulamin loterii pro­mo­cyj­nej pod nazwą
„Loteria Orlen”

§ 1 
Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria pro­mo­cyjna pod nazwą „Loteria Orlen” zwana dalej „Loterią”.

§ 2
Orga­ni­za­tor Loterii

Orga­ni­za­torem Loterii jest UNIQUE ONE sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nie­dź­wie­dziej 2 A, wpisana do rejestru przed­się­bior­ców pro­wa­dzo­nego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospo­dar­czy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posia­da­jąca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542.

§ 3 
Wskazanie organu wyda­ją­cego zezwo­le­nie

Loteria pro­wa­dzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazar­do­wych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.), zezwo­le­nia wydanego przez Dyrektora Izby Admi­ni­stra­cji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z posta­no­wie­niami niniej­szego Regu­la­minu.

§ 4 
Obszar, czas i sposób zapew­nie­nia pra­wi­dło­wo­ści urzą­dze­nia Loterii

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady orga­ni­za­cji i warunki uczest­nic­twa w Loterii.
 2. Loteria jest orga­ni­zo­wana na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej, na stacjach paliw funk­cjo­nu­ją­cych pod marką ORLEN gdzie dostępne są ulotki infor­mu­jące o Loterii.
 3. Loteria roz­po­czyna się w dniu 23 kwietnia 2019 r. i kończy się osta­tecz­nie w dniu 26 marca 2020 r. (okres trwania Loterii wraz z postę­po­wa­niem rekla­ma­cyj­nym).
 4. Okres sprzedaży pro­mo­cyj­nej upraw­nia­jący do otrzy­my­wa­nia dowodu udziału w loterii pro­mo­cyj­nej w postaci zdrapki trwa od 23 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., lub do wyczer­pa­nia puli Zdrapek. Orga­ni­za­tor nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za wyczer­pa­nie nakładu Zdrapek prze­wi­dzia­nego w niniej­szej Loterii. Orga­ni­za­tor prze­wi­dział nakład 35.000.000 (słownie: trzy­dzie­ści pięć milionów) sztuk Zdrapek.
 5. Na potrzeby Regu­la­minu pod poniż­szymi pojęciami rozumie się:
  1. Dowód Zakupu – oryginał paragonu fiskal­nego lub kse­ro­ko­pia faktury VAT, dokumentu wydania FLOTA, Mikro­flota, OPEN DRIVE, UTA, DKV, LogPay, E100.
  2. Główna Karta VITAY – posiadana przez Uczest­nika Programu VITAY Główna Karta VITAY. Na potrzeby niniej­szego Regu­la­minu, przez Główną Kartę VITAY rozumie się również posiadaną przez Uczest­nika Programu VITAY Główną Kartę Klubu Super VITAY lub Główną Kartę Klubu VERVA. Szcze­gó­łowe zasady dotyczące wydawania oraz posłu­gi­wa­nia się Główną Kartą VITAY, Kartą Główną Klubu Super VITAY oraz Kartą Główną Klubu VERVA określa odpo­wied­nio Regulamin Programu VITAY, Regulamin Karty Klubu Super VITAY, regulamin Karty Klubu VERVA, dostępne pod adresem vitay.pl.
  3. Kod – unikalny kod alfa­nu­me­ryczny znaj­du­jący się na Zdrapce skła­da­jący się z 11 (słownie: jedenastu) znaków i służący do dokonania na Stronie Inter­ne­to­wej Zgło­sze­nia upraw­nia­ją­cego do udziału w losowaniu jednej z Nagród Dodat­ko­wych.
  4. Komisja – wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Orga­ni­za­tora, w skład której wchodzą osoby posia­da­jące zaświad­cze­nia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazar­do­wych i regu­la­mi­nów, dzia­ła­jąca na podstawie wydanego przez Orga­ni­za­tora regu­la­minu wewnętrz­nej komisji.
  5. Konsument – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posia­da­jąca pełną zdolność do czynności prawnych, naby­wa­jąca określone w niniej­szym Regu­la­mi­nie Zestawy Pro­mo­cyjne, jako konsument w rozu­mie­niu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
  6. Konto Inter­ne­towe – konto na vitay.pl, na którym Zare­je­stro­wany Uczestnik Programu VITAY może po zalo­go­wa­niu korzystać z funkcji samo­ob­słu­go­wych okre­ślo­nych odrębnie przez Orga­ni­za­tora. Zasady dostępu oraz korzy­sta­nia z Konta Inter­ne­towego ure­gu­lo­wano w regu­la­mi­nie korzy­sta­nia z Konta Inter­ne­towego w serwisie vitay.pl dostępnym na stronie www.vitay.pl.
  7. Laureat – Uczestnik, który uzyskał upraw­nie­nie do otrzy­ma­nia Nagrody Głównej, Nagród I, II i III Stopnia lub Nagrody Dodat­ko­wej, co do którego trwa proces wery­fi­ka­cji uprawnień do wydania Nagrody.
  8. Nagrody Dodatkowe – nagrody, które zostaną roz­lo­so­wane spośród Zgłoszeń doko­na­nych przez Stronę Inter­ne­tową w okre­ślo­nych w Regu­la­mi­nie terminach.
  9. Nagrody Główne – samochody marki Peugeot 3008, opisane w § 7 ust. 2 pkt a) Regu­la­minu.
  10. Nagrody I, II i III stopnia – baton, napój VERVA Magnez + B6 oraz napój ener­ge­ty­zu­jący marki VERVA, opisane w § 7 ust. 2 pkt b) – d) Regu­la­minu.
  11. Nie­za­re­je­stro­wany Uczestnik Programu VITAY – Uczestnik Programu VITAY inny niż Zare­je­stro­wany Uczestnik Programu VITAY, który w trybie opisanym w Regu­la­mi­nie Programu VITAY lub innych Regu­la­mi­nach VITAY w rozu­mie­niu Regu­la­minu Programu VITAY przy­stą­pił do Programu oraz otrzymał i podpisał Główną Kartę VITAY.
  12. Okres Pro­mo­cyjny – okres sprzedaży pro­mo­cyj­nej upraw­nia­jący do otrzy­my­wa­nia dowodu udziału w grze w postaci Zdrapki trwający od 23 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub do wyczer­pa­nia puli Zdrapek.
  13. Orga­ni­za­tor – UNIQUE ONE sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nie­dź­wie­dziej 2 A, wpisana do rejestru przed­się­bior­ców pro­wa­dzo­nego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospo­dar­czy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posia­da­jąca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542.
  14. PKN ORLEN – Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Rejestru Przed­się­bior­ców Krajowego Rejestru Sądowego pro­wa­dzo­nego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospo­dar­czy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS: 0000028860, NIP: 774 00 01 454, kapitał zakła­do­wy­/ka­pi­tał wpłacony: 534.636.326,25 zł.
  15. Produkty Pro­mo­cyjne – produkty lub usługi dostępne na Stacjach Paliw, wchodzące w skład Zestawów Pro­mo­cyjnych.
  16. Program VITAY – program lojal­no­ściowy dla klientów stacji PKN ORLEN ozna­ko­wa­nych logo VITAY, którego zasady zostały opisane w Regu­la­mi­nie Programu VITAY.
  17. Przed­się­biorca – osoba fizyczna, a także spółka osobowa lub kapi­ta­łowa określona w ustawie z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek han­dlo­wych (Dz. U. z 2019 r. poz. 60), która prowadzi we własnym imieniu dzia­łal­ność gospo­dar­czą lub zawodową, naby­wa­jąca określone w niniej­szym Regu­la­mi­nie Zestawy Pro­mo­cyjne w związku z pro­wa­dzoną przez siebie dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawodową.
  18. Regulamin Programu VITAY – regulamin Programu VITAY dostępny jest: pod adresem http://www.vitay.pl/Re­gu­la­min-Programu-VITAY,20.html i na stacjach paliw PKN ORLEN dzia­ła­ją­cych pod marką ORLEN.
  19. Stacje Paliw – stacje paliw dzia­ła­jące pod marką ORLEN na terenie Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej, na których dostępne są ulotki infor­ma­cyjne o Loterii oraz na których można otrzymać Zdrapki.
  20. Stacje Paliw Do Odbioru Nagród – stacje paliw dzia­ła­jące pod marką ORLEN na których można odebrać nagrody I, II i III stopnia, których aktualna lista dostępna jest na Stronie Inter­ne­to­wej.
  21. Strona Inter­ne­towa – dedy­ko­wany serwis inter­ne­towy znaj­du­jący się pod adresem www.loteria.orlen.pl. Strona Inter­ne­towa umożliwia Kon­su­men­tom Zgło­sze­nie się do Loterii (po zalo­go­wa­niu na Koncie Inter­ne­to­wym) w celu wzięcia udziału w losowaniu Nagród Dodat­ko­wych, a także zawiera m.in. aktualne infor­ma­cje o adresach Stacji Paliw oraz listę zestawów i produktów pro­mo­cyjnych.
  22. Uczestnik – podmiot naby­wa­jący jako Konsument lub Przed­się­biorca określone w Regu­la­mi­nie Zestawy Pro­mo­cyjne.
  23. Uczestnik Programu VITAY – Zare­je­stro­wany Uczestnik Programu VITAY oraz Nie­za­re­je­stro­wany Uczestnik Programu VITAY, którzy w trybie opisanym w Regu­la­mi­nie Programu VITAY lub innych regu­la­mi­nach zwią­za­nych z Programem VITAY przy­stą­pili do Programu VITAY. Warunkiem przy­stą­pie­nia do Programu VITAY na stacji paliw jest dokonanie na stacji paliw zakupu towarów lub usług, których zakup pre­mio­wany jest punktami, jed­no­ra­zowo za kwotę wynoszącą co najmniej 1 zł (jeden złoty) brutto oraz otrzy­ma­nie i pod­pi­sa­nie Głównej Karty VITAY, którą można otrzymać na Stacji Paliw. Warunkiem przy­stą­pie­nia do Programu VITAY za pośred­nic­twem Strony Inter­ne­to­wej na potrzeby Loterii, jest pra­wi­dłowe wypeł­nie­nie na Stronie Inter­ne­to­wej elek­tro­nicz­nego for­mu­la­rza Uczest­nika Programu VITAY, skut­ku­jące uzy­ska­niem dostępu do Konta Inter­ne­towego i przy­pi­sa­niem Wir­tu­al­nej Karty VITAY.
  24. Wirtualna Karta VITAY – wirtualna karta VITAY przy­pi­sy­wana Uczest­ni­kom Programu VITAY za pośred­nic­twem strony inter­ne­to­wej www.vitay.pl poprzez założenie i uzyskanie dostępu do indy­wi­du­al­nego Konta Inter­ne­towego, służąca do reje­stra­cji punktów gro­ma­dzo­nych przez Uczest­ni­ków Programu VITAY w Programie VITAY. Szcze­gó­łowe zasady dotyczące wydawania oraz posłu­gi­wa­nia się Wirtualną Kartą VITAY określa Regulamin Programu VITAY. Celem unik­nię­cia wąt­pli­wo­ści wskazuje się, iż Wirtualną Kartę VITAY posiadać mogą tylko Zare­je­stro­wani Uczest­nicy Programu VITAY.
  25. Zare­je­stro­wany Uczestnik Programu VITAY – Uczestnik Programu VITAY, który w trybie opisanym w Regu­la­mi­nie Programu VITAY lub innych regu­la­mi­nach zwią­za­nych z Programem VITAY przy­stą­pił do Programu VITAY, wypełnił formularz Uczest­nika Programu VITAY oraz otrzymał i podpisał Główną Kartę VITAY lub uzyskał Wirtualną Kartę VITAY.
  26. Zdrapka – jest to kupon, który w części pokryty jest farbą lateksową, pod którą znajduje się unikalny kod kreskowy oraz unikalny Kod służący do dokonania Zgło­sze­nia oraz symbole, których określony układ oznacza wygranie jednej z nagród I, II i III stopnia lub Nagrody Głównej.
  27. Zestaw Pro­mo­cyjny – pakiet okre­ślo­nych Produktów Pro­mo­cyjnych lub samo­dzielny Produkt Pro­mo­cyjny w postaci myjni auto­ma­tycz­nej program 4 (Premium) lub myjni auto­ma­tycz­nej program 5 (Perfect) zakupiony jed­no­ra­zowo (tj. na jednym Dowodzie Zakupu) przez Uczest­nika, który to zakup upoważnia do wzięcia udziału w Loterii. Lista Zestawów Pro­mo­cyjnych zostanie zamiesz­czona na Stronie Inter­ne­to­wej, przy czym dostęp­ność poszcze­gól­nych Produktów Pro­mo­cyjnych na poszcze­gól­nych Stacjach Paliw zależy od formatu danej Stacji Paliw i jej aktualnej oferty.
  28. Zgło­sze­nie – wpisanie przez Kon­su­menta w formularz zgło­sze­niowy dostępny po zalo­go­wa­niu się na Konto Inter­ne­towe: Kodu, numeru telefonu, adresu e-mail, potwier­dze­nie adresu e-mail, numeru paragonu i numeru kasy fiskalnej, daty wysta­wie­nia paragonu fiskal­nego, oświad­cze­nia o zapo­zna­niu się i akcep­ta­cji Regu­la­minu oraz pra­wi­dłowe uzu­peł­nie­nie pola z captcha i klik­nię­cie przycisku „WYŚLIJ ZGŁOSZENIE”.
  29. Zwycięzca – Uczestnik, który stał się Laureatem Nagrody Głównej, Nagród I, II i III Stopnia lub Nagrody Dodat­ko­wej, który przeszedł pozy­tyw­nie proces wery­fi­ka­cji i otrzyma nagrodę.
 6. Nadzór nad pra­wi­dło­wo­ścią urzą­dza­nia i prze­pro­wa­dza­nia Loterii, w zakresie nie­zbęd­nym do wyko­ny­wa­nia czynności zwią­za­nych z nad­zo­ro­wa­niem i pro­wa­dze­niem Loterii sprawuje Komisja. Wszelkie wąt­pli­wo­ści dotyczące Loterii, w szcze­gól­no­ści zasad, przebiegu Loterii, czy posta­no­wień Regu­la­minu, roz­strzy­gane są przez Komisję.

§ 5
Okre­śle­nie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. W Loterii mogą brać udział Uczest­nicy, którzy spełniają warunki opisane w Regu­la­mi­nie, z tym zastrze­że­niem, iż Zgło­sze­nia do Loterii za pośred­nic­twem Strony Inter­ne­to­wej może dokonać wyłącznie Konsument.
 2. W Loterii, Nagród Głównych oraz Nagród Dodat­ko­wych nie mogą otrzymać pra­cow­nicy i człon­ko­wie rodziny pra­cow­ni­ków Orga­ni­za­tora, a także człon­ko­wie organów sta­tu­to­wych Orga­ni­za­tora i PKN ORLEN oraz człon­ko­wie ich rodzin, pra­cow­nicy PKN ORLEN, oraz osoby współ­pra­cu­jące z Orga­ni­za­torem lub PKN ORLEN na innej podstawie niż stosunek pracy, zaan­ga­żo­wane w przy­go­to­wa­nie Loterii, osoby współ­pra­cu­jące z PKN ORLEN na podstawie umów cywil­no­praw­nych w zakresie pro­wa­dze­nia Stacji Paliw, pra­cow­nicy Stacji Paliw lub osoby współ­pra­cu­jące na Stacjach Paliw na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umów cywil­no­praw­nych.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeń­stwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeń­stwa, wstępnych i rodzeń­stwo małżonków oraz osoby pozo­sta­jące w stosunku przy­spo­so­bie­nia.
 4. Udział w Loterii jest dobro­wolny. Osoba, która przy­stą­piła do Loterii zgodnie z Regu­la­mi­nem, staje się Uczest­ni­kiem Loterii. Uczestnik powinien zapoznać się z Regu­la­mi­nem Loterii przed przy­stą­pie­niem do Loterii. Przy­stę­pu­jąc do Loterii, Uczestnik potwier­dza zapo­zna­nie się z Regu­la­mi­nem oraz akceptuje jego treść i zobo­wią­zuje się do prze­strze­ga­nia zasad opisanych w Regu­la­mi­nie.
 5. W przypadku stwier­dze­nia przez Komisję naru­sze­nia zasad udziału w Loterii bądź działań nie­uczci­wych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczest­nika z Loterii.
 6. Konsument zgła­sza­jący udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział. W przypadku Przed­się­bior­ców mogą oni działać za pośred­nic­twem osób wcho­dzą­cych w skład organu upraw­nio­nego do repre­zen­ta­cji lub za pośred­nic­twem peł­no­moc­ni­ków upraw­nio­nych do działania w imieniu i na rzecz Przed­się­biorcy, a także pra­cow­ni­ków lub osób współ­pra­cu­ją­cych na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umów cywil­no­praw­nych.

§ 6 
Zasady pro­wa­dze­nia Loterii

 1. Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik musi w Okresie Pro­mo­cyjnym, na jednej ze Stacji Paliw nabyć co najmniej jeden Zestaw Pro­mo­cyjny na jednym Dowodzie Zakupu oraz zachować ten Dowód Zakupu.
 2. Zakup kilku Zestawów Promocyjnych na jednym Dowodzie Zakupu uprawnia do odbioru ilości Zdrapek odpowiadającej ilości Zestawów Promocyjnych na tym Dowodzie Zakupu, np. zakup dwóch Zestawów Promocyjnych nr 1 i jednego Zestawu Promocyjnego nr 3 upoważnia do odbioru 3 zdrapek, za wyjątkiem Zestawów Promocyjnych, w których skład wchodzi paliwo Verva oraz Efecta, w takim przypadku zakup wielokrotności takiego Zestawu Promocyjnego, zawierającego paliwo Verva lub Efecta, uprawnia do otrzymania wyłącznie jednej sztuki Zdrapki. Każdorazowo ilość należnych Zdrapek zostanie wskazana przez system kasowy Stacji Paliw zgodnie z zasadą, o której mowa powyżej z zastrzeżeniem iż Konsument lub Przedsiębiorca powinien potwierdzić udział w Loterii na podstawie Dowodu Zakupu. Udział w Loterii nie ma wpływu na skorzystanie z przysługujących Uczestnikowi rabatów oraz naliczaniu punktów VITAY.
 3. Aby zwe­ry­fi­ko­wać, czy otrzymana na Stacji Paliw Zdrapka uprawnia do otrzy­ma­nia Nagrody Głównej lub Nagrody I, II lub III stopnia, należy usunąć ze Zdrapki wierzch­nią warstwę farby i sprawdzić infor­ma­cję, która się pod nią znajduje.
 4. Jeżeli Zdrapka zawiera 3 (słownie: trzy) iden­tyczne symbole wraz z napisami:
  1. „Samochód” oznacza to, iż Uczestnik wygrał Nagrodę Główną, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt a);
  2. „Baton” oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę I stopnia, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt b);
  3. „Napój VERVA Magnez + B6” oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę II stopnia, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt c);
  4. „Napój ener­ge­ty­zu­jący” oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę III stopnia, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt d);
 5. Po uzyskaniu Zdrapki na Stacji Paliw, wyłącznie Uczestnik będący Kon­su­men­tem może dokonać Zgło­sze­nia w celu wzięcia udziału w losowaniu Nagrody Dodat­ko­wej.
 6. Aby wziąć udział w losowaniu Nagrody Dodat­ko­wej, Konsument musi:
  1. zgodnie z Regu­la­mi­nem Programu VITAY być Zare­je­stro­wanym Uczest­ni­kiem Programu VITAY, następnie
  2. zalogować się na swoim Koncie Inter­ne­to­wym, do którego to logowania Uczestnik zostanie auto­ma­tycz­nie prze­kie­ro­wany przed doko­na­niem Zgło­sze­nia oraz
  3. w terminie od 23 kwietnia 2019 r. do 2 listopada 2019 r. godz. 23:59:59 dokonać pra­wi­dłowego Zgło­sze­nia,
  4. zachować Zdrapkę i paragon fiskalny potwier­dzający zakup danego Zestawu Pro­mo­cyjnego, na podstawie którego otrzymano Zdrapkę ze Zgło­szo­nym Kodem i którego dane zostały podane w Zgło­sze­niu.
   ​​​

Uczestnik, który dokonuje Zgło­sze­nia zobo­wią­zany jest zachować Zdrapkę i paragon fiskalny potwier­dzający zakup Zestawu Pro­mo­cyjnego upraw­nia­ją­cego do uzyskania Zdrapki. Dokonanie pra­wi­dłowego Zgło­sze­nia następuje, jeżeli Zare­je­stro­wany Uczestnik Programu VITAY otrzyma gene­ro­waną auto­ma­tycz­nie infor­ma­cję na Stronie Inter­ne­to­wej, potwier­dzającą przyjęcie Zgło­sze­nia, jed­no­cze­śnie Uczestnik otrzyma infor­ma­cję o przyjęciu Zgło­sze­nia. W przypadku dokonania niepra­wi­dłowego Zgło­sze­nia (tj. np. w przypadku wpisania błędnego Kodu, wpisania Kodu wyko­rzy­sta­nego wcześniej do dokonania pra­wi­dłowego Zgło­sze­nia) Uczestnik otrzymuje infor­ma­cję na Stronie Inter­ne­to­wej, że Kod zawiera błąd lub został już wyko­rzy­stany, a tym samym nie jest możliwe oddanie Zgło­sze­nia. W przypadku, jeżeli z przyczyn nie­za­leż­nych od Orga­ni­za­tora lub PKN ORLEN strona vitay.pl nie będzie pra­wi­dłowo działać, co unie­moż­liwi Kon­su­men­towi zalo­go­wa­nie się na Konto Inter­ne­towe i oddanie Zgło­sze­nia, Orga­ni­za­tor umożliwi Kon­su­men­tom, do czasu przy­wró­ce­nia pełnej funk­cjo­nal­no­ści strony vitay.pl, doko­ny­wa­nie Zgłoszeń wyłącznie za pośred­nic­twem Strony Inter­ne­to­wej, z pomi­nię­ciem logowania się na Koncie Inter­ne­to­wym. W takiej sytuacji Orga­ni­za­tor będzie wymagał od Kon­su­menta złożenia oświad­cze­nia, w formie zazna­cze­nia checkboxa, iż w momencie oddawania Zgło­sze­nia, Konsument jest Zare­je­stro­wanym Uczest­ni­kiem Programu VITAY posia­da­ją­cym Konto Inter­ne­towe.

 1. Jeżeli osoba obsłu­gu­jąca kasę na Stacji Paliw nie wyda Uczest­ni­kowi Zdrapki lub odpo­wied­niej ilości Zdrapek, przy speł­nie­niu wymagań okre­ślo­nych w Regu­la­mi­nie, Uczestnik powinien upomnieć się o prawo do otrzy­ma­nia Zdrapki bez­po­śred­nio po dokonaniu płatności za zakupy i otrzy­ma­niu Dowodu Zakupu.
 2. Po odejściu od kasy Uczestnik nie jest upraw­niony do otrzy­ma­nia Zdrapki/Zdrapek.
 3. W Loterii biorą udział wyłącznie ory­gi­nalne Zdrapki. Zdrapki podro­bione, prze­ro­bione, znisz­czone lub uszko­dzone w sposób unie­moż­liwiający wery­fi­ka­cję ich auten­tycz­no­ści, a także, co do których można mieć uza­sad­nione podej­rze­nia, że nie są ory­gi­nalne lub nie zostały uzyskane przez Uczest­nika w sposób prze­wi­dziany Regu­la­mi­nem, nie upraw­niają do udziału w Loterii i otrzy­ma­nia któ­rej­kol­wiek z nagród prze­wi­dzianych w Regu­la­mi­nie.
 4. W przypadku jeżeli Uczestnik na podstawie danej Zdrapki, otrzyma Nagrodę I, II lub III stopnia, nie wyklucza to moż­li­wo­ści dokonania Zgło­sze­nia Kodu z tej Zdrapki za pośred­nic­twem Strony Inter­ne­to­wej, w celu wzięcia udziału w losowaniu Nagrody Dodat­ko­wej.
 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną ilość razy, pod warunkiem że każ­do­ra­zowo spełnione są warunki określone w Regu­la­mi­nie Loterii oraz z zastrze­że­niem, że dany Uczestnik może wygrać w Loterii mak­sy­mal­nie 1 (słownie: jedną) Nagrodę Dodatkową oraz mak­sy­mal­nie 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną.
 6. W razie utraty lub znisz­cze­nia Zdrapki, Uczest­ni­kowi nie przy­słu­gują żadne rosz­cze­nia z tego tytułu wobec Orga­ni­za­tora.
 7. Zgło­sze­nia nie­kom­pletne lub niepra­wi­dłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
 8. Komisja ma prawo usunąć Zgło­sze­nia w przypadku stwier­dze­nia, że doko­ny­wane są przy użyciu opro­gra­mo­wa­nia, którego celem jest auto­ma­tyczne doko­ny­wa­nie Zgłoszeń. Orga­ni­za­tor zastrzega sobie prawo do wyklu­cze­nia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają posta­no­wie­nia Regu­la­minu. Orga­ni­za­tor zastrzega sobie prawo do wyklu­cze­nia z Loterii tych Kon­su­men­tów, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni posta­no­wie­nia Regu­la­minu. W szcze­gól­no­ści w przypadku stwier­dze­nia, że Konsument wpływa na przebieg Loterii w sposób nieupraw­niony, w szcze­gól­no­ści poprzez użycie narzędzi pro­gra­mi­stycz­nych.
 9. Do celów procedury wery­fi­ka­cyj­nej, Kon­su­menci którzy dokonali Zgło­sze­nia w jednym z okresów, o których mowa w § 8 ust. 6 Regu­la­minu, są zobo­wią­zani do prze­cho­wy­wa­nia wszyst­kich zgło­szo­nych na Stronie Inter­ne­to­wej Zdrapek oraz paragonów fiskal­nych, w tym także Zdrapek wygry­wa­ją­cych, tj. na podstawie których Konsument otrzymał nagro­dę­/na­grody I, II, III stopnia. Kon­su­menci są obo­wią­zani prze­cho­wy­wać Zgłoszone na Stronie Inter­ne­to­wej Zdrapki w terminie 13 dni roboczych od dnia danego losowania, np. jeżeli Uczestnik zgłosił na Stronie Inter­ne­to­wej Kody w okresie od 23 kwietnia do 25 maja 2019 r., to ma obowiązek zacho­wa­nia wszyst­kich zgło­szo­nych Zdrapek do dnia 12 czerwca 2019 r. – 13 dni roboczych od dnia pierw­szego losowania z dnia 26 maja 2019 r. W przypadku jeżeli Komisja stwierdzi, że dany Konsument wprowadza Kody nie­po­cho­dzące ze Zdrapek, a powstałe w wyniku np. użycia nie­do­zwo­lo­nego opro­gra­mo­wa­nia lub innych nie­zgod­nych z niniej­szym Regu­la­mi­nem działań, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Kon­su­menta z Loterii. W przypadku jeżeli Komisja stwierdzi, że dany Konsument w chwili doko­ny­wa­nia zgło­sze­nia nie był Zare­je­stro­wanym Uczest­ni­kiem Programu VITAY posia­da­ją­cym Konto Inter­ne­towe, a Zgło­sze­nie zostało dokonane z pomi­nię­ciem tych warunków w wyniku np. użycia nie­do­zwo­lo­nego opro­gra­mo­wa­nia lub innych nie­zgod­nych z niniej­szym Regu­la­mi­nem działań, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Kon­su­menta z Loterii.
 10. W każdym momencie trwania Loterii, z uwzględ­nie­niem terminu do prze­cho­wy­wa­nia Zdrapek, o którym mowa w ust. 15 powyżej, w przypadku przed­sta­wie­nia przez Orga­ni­za­tora wezwania do złożenia oświad­cze­nia o speł­nia­niu warunków udziału w Loterii oraz prze­sła­nia zgło­szo­nych Zdrapek i ory­gi­na­łów paragonów fiskal­nych potwier­dzających pra­wi­dłowość doko­na­nych Zgłoszeń, Konsument musi spełnić wskazany wymóg w terminie 2 dni roboczych od przed­sta­wie­nia wezwania przez Orga­ni­za­tora. Z tym zastrze­że­niem, że dokumenty te muszą trafić do Orga­ni­za­tora (dostar­cze­nie doku­men­tów na adres: Unique One sp. z o. o. Nie­dź­wie­dzia 2 A, 02-737 Warszawa) w nie­prze­kra­czal­nym terminie 5 dni roboczych od daty przed­sta­wie­nia wezwania przez Orga­ni­za­tora. Wezwanie Orga­ni­za­tor może przed­sta­wić w formie pisemnej, w tym elek­tro­nicz­nej bądź tele­fo­nicz­nie, zgodnie z danymi przed­sta­wio­nymi przez Kon­su­menta w Zgło­sze­niu. Orga­ni­za­tor może zobo­wią­zać Kon­su­menta do uprzed­niego wysłania skanów lub zdjęć wszyst­kich zgło­szo­nych Zdrapek, na podany przez Orga­ni­za­tora adres e-mail, a następnie do wysłania ory­gi­na­łów Zdrapek zgodnie z procedurą opisaną powyżej. Brak moż­li­wo­ści kontaktu z Kon­su­men­tem skutkuje negatywną wery­fi­ka­cją i powoduje usunięcie podej­rza­nego Zgło­sze­nia z Loterii.
 11. Wszelkie próby ataku, mody­fi­ka­cji lub mani­pu­la­cji w systemie lub plat­for­mie lub na serwerze, generują natych­mia­stową dys­kwa­li­fi­ka­cję z Loterii Kon­su­menta je sto­su­ją­cego lub je zle­ca­ją­cego. Przed dys­kwa­li­fi­ka­cją Kon­su­menta, Orga­ni­za­tor może wszcząć procedurę wery­fi­ka­cji, w celu wyja­śnie­nia stwier­dzo­nych niepra­wi­dło­wo­ści. O wszczęciu procedury wery­fi­ka­cji lub o dys­kwa­li­fi­ka­cji Kon­su­menta, Orga­ni­za­tor informuje danego Kon­su­menta za pośred­nic­twem wia­do­mo­ści e-mail, na adres wskazany w Zgło­sze­niu lub poprzez połą­cze­nie tele­fo­niczne, wykonane na numer wskazany w Zgło­sze­niu.
 12. Kon­su­menci są zobo­wią­zani do podania pełnych i popraw­nych danych, ponieważ jest to jedyna forma kontaktu w przypadku ewen­tu­al­nej wygranej. Orga­ni­za­tor nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za nie­moż­ność kontaktu z Kon­su­men­tem w skutek podania nie­praw­dzi­wych, niepopraw­nych danych.
 13. Dowód Zakupu potwier­dza zakup Zestawu Pro­mo­cyjnego w rozu­mie­niu niniej­szego Regu­la­minu, jeżeli spełnia nastę­pu­jące warunki:
  1. jest prawdziwy, tzn. wysta­wiony przez Stację Paliw, której dane znajdują się na nim, nie jest podro­biony lub prze­ro­biony;
  2. nie jest uszko­dzony w sposób budzący wąt­pli­wo­ści, co do zawartych w nim treści, czy jej auten­tycz­no­ści bądź auten­tycz­no­ści trans­ak­cji, której dotyczy, w szcze­gól­no­ści nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, nie­wy­raźny, jak też nie stanowi połą­cze­nia dwóch lub większej liczby różnych Dowodów Zakupu;
  3. potwier­dza rze­czy­wi­ście zaist­niały zakup obej­mu­jący co najmniej jeden Zestaw Pro­mo­cyjny;
  4. zawiera nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj. słowo lub skrót pozwa­la­jące stwier­dzić, iż zakup dotyczył zakupu towarów lub usług skła­da­jących się na jeden z Zestawów Pro­mo­cyjnych, tj. na Dowodzie Zakupu widnieje ozna­cze­nie pozwa­la­jące stwier­dzić, iż zakup spełnia wymagania opisane w Regu­la­mi­nie;
  5. data i godzina wysta­wie­nia Dowodu Zakupu, będącego paragonem fiskalnym przypada przed wysłaniem nagro­dzo­nego Zgło­sze­nia, ale nie wcześniej niż 23 kwietnia 2019 r. o godzinie 0:00:00;
  6. w przypadku Dowodu Zakupu w postaci paragonu fiskal­nego – Orga­ni­za­tor wymaga posia­da­nia i przed­sta­wie­nia wyłącznie oryginału paragonu fiskal­nego, duplikaty lub inne formy potwier­dze­nia wydruku paragonu fiskal­nego nie są uznawane przez Orga­ni­za­tora. W przypadku pozo­sta­łych Dowodów Zakupu, innych niż paragony fiskalne, Orga­ni­za­tor wymaga przed­sta­wie­nia wyłącznie kopii tych Dowodów Zakupu.

§ 7
Wartość puli nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród prze­zna­czo­nych przez Orga­ni­za­tora Loterii na wygrane wynosi 56.620.376,00 zł (słownie: pięć­dzie­siąt sześć milionów sześćset dwa­dzie­ścia tysięcy trzysta sie­dem­dzie­siąt sześć złotych i 00/100) brutto. W Loterii prze­wi­dziano 11.650.094 (słownie: jede­na­ście milionów sześćset pięć­dzie­siąt tysięcy dzie­więć­dzie­siąt cztery) nagrody. Podane wartości poszcze­gól­nych nagród w loterii są war­to­ściami rynkowymi i mogą się różnić od cen deta­licz­nych na rynku.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagroda Główna w postaci samochodu Peugeot 3008 o wartości 79.652,00 zł (słownie: sie­dem­dzie­siąt dziewięć tysięcy sześćset pięć­dzie­siąt dwa złote 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną (dalej: „Dodatkowa kwota”) prze­zna­czoną na poczet podatku w wysokości 8.850,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset pięć­dzie­siąt złotych 00/100). Łączna wartość nagrody to 88.502,00 zł (słownie: osiem­dzie­siąt osiem tysięcy pięćset dwa złote i 00/100) brutto. Orga­ni­za­tor prze­wi­dział 88 (słownie: osiem­dzie­siąt osiem) Nagród Głównych w Loterii.
  2. Nagroda I Stopnia w postaci batona marki VERVA o wartości 4,99 zł (słownie: cztery złote i 99/100) brutto. Orga­ni­za­tor prze­wi­dział 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) Nagród I Stopnia w postaci batonów VERVA w Loterii.
  3. Nagroda II Stopnia w postaci napoju VERVA Magnez + B6 250 ml o wartości 3,99 zł (słownie: trzy złote i 99/100) brutto. Orga­ni­za­tor prze­wi­dział 6.150.000 (słownie: sześć milionów sto pięć­dzie­siąt tysięcy) Nagród II Stopnia w postaci napojów VERVA Magnez + B6 w Loterii.
  4. Nagroda III Stopnia w postaci napoju ener­ge­ty­zu­ją­cego marki VERVA 250 ml o wartości 3,99 zł (słownie: trzy złote i 99/100) brutto. Orga­ni­za­tor prze­wi­dział 4.000.000 (słownie: cztery miliony) Nagród III Stopnia w postaci napoju ener­ge­ty­zu­ją­cego VERVA w Loterii.
 3. W związku z moż­li­wo­ścią Zgło­sze­nia na Stronie Inter­ne­to­wej Loterii Kodów ze Zdrapek, Orga­ni­za­tor prze­wi­dział łącznie 6 (słownie: sześć) Nagród Dodat­ko­wych w postaci:
  1. 1 sztuki vouchera upraw­nia­ją­cego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy we Francji dla 5 osób w terminie od 20 do 24 czerwca 2019 r., obej­mu­jący:
   1. Transport z Warszawy do Francji oraz z Francji do Warszawy;
   2. Transfery z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko;
   3. Cztery noce w 4* hotelu wraz z wyży­wie­niem;
   4. Transfer z hotelu na tor wyścigowy i z powrotem;
   5. Bilet wstępu na tor, na którym odbędzie się wyścig Roberta Kubicy wraz ze zwie­dza­niem;
   6. Bilety wstępu na wyścig Roberta Kubicy na torze we Francji;
   7. Ubez­pie­cze­nie podróżne.

Minimalna wartość nagrody wynosi 117.996,98 zł (słownie: sto sie­dem­na­ście tysięcy dzie­więć­set dzie­więć­dzie­siąt sześć złotych i 98/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 13.111,00 zł (słownie: trzy­na­ście tysięcy sto jede­na­ście złotych i 00/100) prze­zna­czoną na poczet podatku od nagrody. Łączna minimalna wartość nagrody wynosi 131.107,98 zł (słownie: sto trzy­dzie­ści jeden tysięcy sto siedem złotych i 98/100).
Mak­sy­malna wartość nagrody wynosi 119.310,00 zł (słownie: sto dzie­więt­na­ście tysięcy trzysta dziesięć złotych i 00/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 13.257,00 zł (słownie: trzy­na­ście tysięcy dwieście pięć­dzie­siąt siedem złotych i 00/100) prze­zna­czoną na poczet podatku od nagrody. Łączna mak­sy­malna wartość nagrody wynosi 132.567,00 zł (słownie: sto trzy­dzie­ści dwa tysiące pięćset sześć­dzie­siąt siedem złotych i 00/100).

 1. 1 sztuki vouchera upraw­nia­ją­cego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Niemczech dla 5 osób w terminie od 25 do 29 lipca 2019 r., obej­mu­jący:
  1. Transport z Warszawy do Niemiec oraz z Niemiec do Warszawy;
  2. Transfery z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko;
  3. Cztery noce w 4* hotelu wraz z wyży­wie­niem;
  4. Transfer z hotelu na tor wyścigowy i z powrotem;
  5. Bilet wstępu na tor, na którym odbędzie się wyścig Roberta Kubicy w Niemczech wraz ze zwie­dza­niem;
  6. Bilety wstępu na wyścig Roberta Kubicy na torze w Niemczech;
  7. Ubez­pie­cze­nie podróżne;

Minimalna wartość nagrody wynosi 111.256,58 zł (słownie: sto jede­na­ście tysięcy dwieście pięć­dzie­siąt sześć złotych i 58/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 12.362,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta sześć­dzie­siąt dwa złote i 00/100) prze­zna­czoną na poczet podatku od nagrody. Łączna minimalna wartość nagrody wynosi 123.618,58 zł (słownie: sto dwa­dzie­ścia trzy tysiące sześćset osiem­na­ście złotych i 58/100).
Mak­sy­malna wartość nagrody wynosi 113. 160,00 zł (słownie: sto trzy­na­ście tysięcy sto sześć­dzie­siąt złotych i 00/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 12. 573,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset sie­dem­dzie­siąt trzy złote i 00/100) prze­zna­czoną na poczet podatku od nagrody. Łączna mak­sy­malna wartość nagrody wynosi 125.733,00 zł (słownie: sto dwa­dzie­ścia pięć tysięcy siedemset trzy­dzie­ści trzy złote i 00/100). 

 1. 1 sztuki vouchera upraw­nia­ją­cego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Belgii dla 5 osób w terminie od 28 sierpnia do 1 września 2019 r., obej­mu­jący:
  1. Transport z Warszawy do Belgii oraz z Belgii do Warszawy;
  2. Transfery z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko;
  3. Cztery noce w 4* hotelu wraz z wyży­wie­niem;
  4. Przejazd do SPA;
  5. Transfer z hotelu na tor wyścigowy i z powrotem;
  6. Bilet wstępu na tor, na którym odbędzie się wyścig Roberta Kubicy w Belgii wraz ze zwie­dza­niem;
  7. Bilety wstępu na wyścig Roberta Kubicy na torze w Belgii;
  8. Ubez­pie­cze­nie podróżne;

Minimalna wartość nagrody wynosi 116. 662,43 zł (słownie: sto szes­na­ście tysięcy sześćset sześć­dzie­siąt dwa złote i 43/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 12.962,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dzie­więć­set sześć­dzie­siąt dwa złote i 00/100) prze­zna­czoną na poczet podatku od nagrody. Łączna minimalna wartość nagrody wynosi 129.624,43 zł (słownie: sto dwa­dzie­ścia dziewięć tysięcy sześćset dwa­dzie­ścia cztery złote i 43/100).
Mak­sy­malna wartość nagrody wynosi 119.310,00 zł (słownie: sto dzie­więt­na­ście tysięcy trzysta dziesięć złotych i 00/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 13.257,00 zł (słownie: trzy­na­ście tysięcy dwieście pięć­dzie­siąt siedem złotych i 00/100) prze­zna­czoną na poczet podatku od nagrody. Łączna mak­sy­malna wartość nagrody wynosi 132.567,00 zł (słownie: sto trzy­dzie­ści dwa tysiące pięćset sześć­dzie­siąt siedem złotych i 00/100).

 1. 1 sztuki vouchera upraw­nia­ją­cego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Rosji dla 5 osób w terminie od 26 do 30 września 2019 r., obej­mu­jący:
  1. Transport z Warszawy do Rosji oraz z Rosji do Warszawy;
  2. Transfery z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko;
  3. Cztery noce w 4* hotelu wraz z wyży­wie­niem;
  4. Transfer z hotelu na tor wyścigowy i z powrotem;
  5. Bilet wstępu na tor, na którym odbędzie się wyścig Roberta Kubicy w Rosji wraz ze zwie­dza­niem;
  6. Bilety wstępu na wyścig Roberta Kubicy na torze w Rosji;
  7. Ubez­pie­cze­nie podróżne;

Minimalna wartość nagrody wynosi 117.012,98 zł (słownie: sto sie­dem­na­ście tysięcy dwanaście złotych i 98/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 13.001,44 zł (słownie: trzy­na­ście tysięcy jeden złoty i 44/100) prze­zna­czoną na poczet podatku od nagrody. Łączna minimalna wartość nagrody wynosi 130.013,98 zł (słownie sto trzy­dzie­ści tysięcy trzy­na­ście złotych i 98/100).
Mak­sy­malna wartość nagrody wynosi 123.000,00 zł (słownie: sto dwa­dzie­ścia trzy tysiące złotych i 00/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 13.667,00 zł (słownie: trzy­na­ście tysięcy sześćset sześć­dzie­siąt siedem złotych i 00/100) prze­zna­czoną na poczet podatku od nagrody. Łączna mak­sy­malna wartość nagrody wynosi 136.667,00 zł (słownie: sto trzy­dzie­ści sześć tysięcy sześćset sześć­dzie­siąt siedem złotych i 00/100).

 1. 1 sztuki vouchera upraw­nia­ją­cego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Meksyku dla 5 osób w terminie od 23 do 29 paździer­nika 2019 r., obej­mu­jący:
  1. Transport z Warszawy do Meksyku oraz z Meksyku do Warszawy;
  2. Transfery z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko;
  3. Sześć nocy w 4* hotelu wraz z wyży­wie­niem;
  4. Zwie­dza­nie miasta wraz z prze­wod­ni­kiem;
  5. Transfer z hotelu na tor wyścigowy i z powrotem;
  6. Bilet wstępu na tor, na którym odbędzie się wyścig Roberta Kubicy w Meksyku wraz ze zwie­dza­niem;
  7. Bilety wstępu na wyścig Roberta Kubicy na torze w Meksyku;
  8. Ubez­pie­cze­nie podróżne;

Minimalna wartość nagrody wynosi 135.300,00 zł (słownie: sto trzy­dzie­ści pięć tysięcy trzysta złotych i 00/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 15.033,00 zł (słownie: pięt­na­ście tysięcy trzy­dzie­ści trzy złote i 00/100) prze­zna­czoną na poczet podatku od nagrody. Łączna minimalna wartość nagrody wynosi 150.333,00 zł (słownie: sto pięć­dzie­siąt tysięcy trzysta trzy­dzie­ści trzy złote i 00/100).
Mak­sy­malna wartość nagrody wynosi 153.750,00 (słownie: sto pięć­dzie­siąt trzy tysiące siedemset pięć­dzie­siąt złotych i 00/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 17.083,00 (słownie: sie­dem­na­ście tysięcy osiem­dzie­siąt trzy złote i 00/100) prze­zna­czoną na poczet podatku od nagrody. Łączna mak­sy­malna wartość nagrody wynosi 170.833,00 (słownie: sto sie­dem­dzie­siąt tysięcy osiemset trzy­dzie­ści trzy złote i 00/100).

 1. 1 sztuki vouchera upraw­nia­ją­cego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Abu Zabi dla 5 osób w terminie od 28 listopada do 2 grudnia 2019 r., obej­mu­jący:
  1. Transport z Warszawy do Dubaju oraz z Dubaju do Warszawy;
  2. Transfery z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko;
  3. Cztery noce w 4* hotelu wraz z wyży­wie­niem;
  4. Transfer z hotelu na tor wyścigowy i z powrotem;
  5. Bilet wstępu na tor, na którym odbędzie się wyścig Roberta Kubicy w Abu Zabi wraz ze zwie­dza­niem;
  6. Bilety wstępu wyścig Roberta Kubicy na torze w Abu Zabi;
  7. Ubez­pie­cze­nie podróżne;

Minimalna wartość nagrody wynosi 132.474,08 zł (słownie: sto trzy­dzie­ści dwa tysiące czterysta sie­dem­dzie­siąt cztery złote i 08/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 14.719,34 zł (słownie: czter­na­ście tysięcy siedemset dzie­więt­na­ście złotych i 34/100) prze­zna­czoną na poczet podatku od nagrody. Łączna minimalna wartość nagrody wynosi 147.193,08 zł (słownie sto czter­dzie­ści siedem tysięcy sto dzie­więć­dzie­siąt trzy złote i 08/100).
Mak­sy­malna wartość nagrody wynosi 135.300,00 zł (słownie: sto trzy­dzie­ści pięć tysięcy trzysta złotych i 00/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 15.033,00 zł (słownie: pięt­na­ście tysięcy trzy­dzie­ści trzy złote i 00/100) prze­zna­czoną na poczet podatku od nagrody. Łączna mak­sy­malna wartość nagrody wynosi 150.333,00 zł (słownie: sto pięć­dzie­siąt tysięcy trzysta trzy­dzie­ści trzy złote i 00/100). 

 1. Orga­ni­za­tor w przypadku, wystą­pie­nia zdarzeń nie­za­leż­nych od niego, zastrzega sobie możliwość nie­znacz­nej mody­fi­ka­cji dni roz­po­czę­cia i zakoń­cze­nia wycieczek, w zależ­no­ści od dostęp­no­ści środków trans­portu. O zaist­niałym fakcie Zwycięzca zostanie bez zbędnej zwłoki poin­for­mo­wany przez Orga­ni­za­tora.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na jaki­kol­wiek ekwi­wa­lent (np. nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na jaką­kol­wiek kwotę pieniężną), za wyjątkiem Nagrody Dodat­ko­wej, wyłącznie w sytuacji, gdy wydanie nagrody nie­pie­nięż­nej nie będzie możliwe z przyczyn nie­za­leż­nych od Orga­ni­za­tora, np. działania siły wyższej, odwołania danego wyścigu. W takim wypadku Orga­ni­za­tor wypłaci Zwycięzcy, w miejsce wydania Nagrody Dodat­ko­wej, ekwi­wa­lent w formie nagrody pie­nięż­nej w wysokości wskazanej wartości mini­mal­nej danej Nagrody Dodat­ko­wej. Orga­ni­za­tor nie gwa­ran­tuje udziału Roberta Kubicy w danym wyścigu, w takiej sytuacji Orga­ni­za­tor nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści, w stosunku do Zwycięzcy, za nie­obec­ność Roberta Kubicy podczas danego wyścigu, w ramach danej Nagrody Dodat­ko­wej.
 3. Zwycięzca Nagrody Dodat­ko­wej lub Nagrody Głównej nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu Zwycięzcy), jeżeli przed­stawi ona peł­no­moc­nic­two upraw­niające do odbioru nagrody (ze wska­za­niem rodzaju nagrody), udzielone przez Zwycięzcę danej nagrody z podpisem poświad­czo­nym nota­rial­nie.
 4. Aby zre­ali­zo­wać Nagrodę Dodatkową, Zwycięzcy oraz wskazane przez nich osoby towa­rzy­szące, muszą posiadać ważne dokumenty upraw­niające do wyjazdu za granicę, w zależ­no­ści od desty­na­cji: dowód osobisty lub paszport lub wizę i posiadać możliwość odbycia takiej podróży zagra­nicz­nej w zgodzie z wła­ści­wymi prze­pi­sami. Orga­ni­za­tor nie odpowiada za brak ważnych doku­men­tów przez osoby, o których mowa w zd. 1 powyżej lub za przypadki, w których dokumenty upraw­niające do wyjazdu za granicę nie posiadają odpo­wied­niego okresu ważności lub z innych powodów nie mogą być użyte do wyjazdu za granicę, które to braki mogą skutkować nie­moż­no­ścią zre­ali­zo­wa­nia Nagrody Dodat­ko­wej. Orga­ni­za­tor nie pokrywa kosztów zwią­za­nych z wyro­bie­niem dowodu oso­bi­stego, paszportu lub wizy, koniecz­nych do reali­za­cji Nagrody Dodat­ko­wej.
 5. Zwycięzca Nagrody Dodat­ko­wej zobo­wią­zany jest do podania swoich pra­wi­dło­wych danych osobowych oraz do podania pra­wi­dło­wych danych osobowych osób towa­rzy­szą­cych w terminie wskazanym przez Orga­ni­za­tora, w pełni zgodnych z danymi znaj­du­jącymi się na doku­men­cie upraw­nia­jącym do prze­kro­cze­nia granicy. Skutkiem podania niepra­wi­dło­wych lub nie­peł­nych danych może być nie­moż­li­wość reali­za­cji Nagrody Dodat­ko­wej.
 6. Po prze­ka­za­niu do Orga­ni­za­tora przez Zwycięzcę Oświad­cze­nia Laureata, sta­no­wią­cego Załącznik nr 1 do Regu­la­minu i wskazaniu osób towa­rzy­szą­cych w reali­za­cji Nagrody Dodat­ko­wej, nie ma moż­li­wo­ści zmiany przez Zwycięzcę osoby lub osób towa­rzy­szą­cych oraz mody­fi­ka­cji ich danych osobowych.
 7. Orga­ni­za­tor dopuszcza możliwość reali­za­cji Nagrody Dodat­ko­wej poprzez mniejszą liczbę osób, jednakże w przypadku reali­za­cji Nagrody Dodat­ko­wej przez mniejszą liczbę osób, Zwycięzcy nie przy­słu­guje ekwi­wa­lent pieniężny. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie może wziąć udziału w reali­za­cji Nagrody Dodat­ko­wej, wskazane przez niego osoby towa­rzy­szące, w dalszym ciągu mogą zre­ali­zo­wać Nagrodę Dodatkową pod warunkiem, iż Zwycięzca udzieli jednej z osób reali­zu­ją­cych Nagrodę Dodatkową, peł­no­moc­nic­twa do odbioru nagrody, o którym mowa w ust. 6 powyżej, brak udzie­le­nia peł­no­moc­nic­twa będzie skutkował nie­moż­no­ścią reali­za­cji Nagrody Dodat­ko­wej.
 8. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obo­wią­zu­ją­cym prawem podat­ko­wym.
 9. W sytuacji, gdy Zwycięzca jest osobą fizyczną, która zgodnie z prze­pi­sami podat­ko­wymi zobo­wią­zana jest do zapłaty zry­czał­to­wa­nego podatku docho­do­wego od osób fizycz­nych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho­do­wym od osób fizycz­nych (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509), sta­no­wią­cego rów­no­war­tość Dodat­ko­wej kwoty, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt a) oraz § 7 ust. 3 lit. a) – f) Regu­la­minu, Orga­ni­za­tor jako płatnik potrąca Dodatkową kwotę na poczet, ww. podatku i prze­ka­zuje do wła­ści­wego urzędu skar­bo­wego.
 10. W przypadku, gdy Zwycięzcą Loterii jest Przed­się­biorca, dodatkowa kwota, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt a) Regu­la­minu prze­ka­zana jest Zwycięzcy przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wska­za­nego przez Zwycięzcę zgodnie ze wzorem Oświad­cze­nia (sta­no­wią­cym Załącznik nr 2 do Regu­la­minu). Zwycięzcy zobo­wią­zani są dokonać roz­li­cze­nia należ­no­ści publicz­no­praw­nych zwią­za­nych z otrzy­ma­niem nagrody – według wła­ści­wych dla nich zasad – zgodnie z obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami.

§ 8 
Miejsce i termin losowań nagród dodat­ko­wych oraz miejsce i termin ogła­sza­nia wyników

 1. Losowania Nagród Dodatkowych odbywają w studiu telewizyjnym ZPR Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wal Miedzeszyński 646 bud. 1 w Warszawie (03-994 Warszawa) przy pomocy urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.
 2. W loso­wa­niach biorą udział pra­wi­dłowo zwe­ry­fi­ko­wane Zgło­sze­nia, które oznaczane są po wylo­so­wa­niu, jako zgło­sze­nia zwy­cię­skie lub jako zgło­sze­nia rezerwowe, zwane dalej odpo­wied­nio „Zgło­sze­nie Zwy­cię­skie” i „Zgło­sze­nia Rezerwowe”.
 3. Losowanie laureatów Nagród Dodat­ko­wych (dalej: Laureatów Nagrody Dodat­ko­wej) polega na tym, że spośród wszyst­kich Kodów ze Zdrapek, losowane są trzy Kody ze Zdrapek. Kod ze Zdrapki, który został wylo­so­wany jako pierwszy zostaje Zgło­sze­niem Zwy­cię­skim, a pozostałe wylo­so­wane Kody ze Zdrapek stają się Zgło­sze­niami Rezer­wo­wymi ozna­czo­nymi numerami zgodnie z kolej­no­ścią ich wylo­so­wa­nia.
 4. W danym losowaniu jeden unikalny Kod ze Zdrapki może zostać wylo­so­wany tylko jeden raz. Dotyczy to również Kodów ze Zdrapek mających status Zgłoszeń Rezer­wo­wych do danej Nagrody Dodat­ko­wej.
 5. Po prze­pro­wa­dze­niu losowania zwy­cię­skiego Kodu ze Zdrapki, losowane są dwa rezerwowe Kody ze Zdrapek, do Nagród Dodat­ko­wych, oznaczane zgodnie z kolej­no­ścią ich wylo­so­wa­nia jako pierwsze i drugie „Zgło­sze­nie Rezerwowe”. W przypadku, gdy np. Laureat Zgło­sze­nia Zwy­cię­skiego nie spełni warunków uczest­nic­twa lub wydania nagrody, nagroda przypada Kon­su­men­towi, który dokonał Zgło­sze­nia ozna­czo­nego jako pierwsze Zgło­sze­nie Rezerwowe. Jeśli i on nie spełni warunków uczest­nic­twa lub wydania nagrody, nagroda przypada Kon­su­men­towi, który dokonał Zgło­sze­nia ozna­czo­nego jako drugie Zgło­sze­nie Rezerwowe. Do Kon­su­men­tów Zgłoszeń Rezer­wo­wych stosuje się posta­no­wie­nia jak do Kon­su­menta, który dokonał Zgło­sze­nia Zwy­cię­skiego. Laureaci Zgłoszeń Rezer­wo­wych infor­mo­wani są o wylo­so­wa­niu ich Zgło­sze­nia jako pierw­szego lub drugiego Zgło­sze­nia Rezer­wo­wego w tym samym czasie i według tej samej procedury jak w stosunku do Laureata Zgło­sze­nia Zwy­cię­skiego. Dokładny opis procedury infor­mo­wania Laureatów Nagród Dodat­ko­wych znajduję się w § 9 ust. 6 i ust. 7 Regu­la­minu. Laureaci Zgłoszeń Rezer­wo­wych infor­mo­wani są o zmianie swojego statusu na status Zwy­cię­skiego Zgło­sze­nia, następ­nego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez Laureata Zwy­cię­skiego Zgło­sze­nia i odpo­wied­nio Laureata pierw­szego Zgło­sze­nia Rezer­wo­wego, zgodnie z termiami losowań o których mowa w ust. 6 poniżej.
 6. Losowania Nagród Dodat­ko­wych odbywają się w nastę­pu­ją­cych terminach:
  1. Losowanie Nagrody Dodat­ko­wej w postaci 1 sztuki vouchera upraw­nia­ją­cego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy we Francji, opisanej w § 7 ust. 3 pkt a) Regu­la­minu odbywa się w dniu 26 maja 2019 r., retrans­mi­sja odbywa się w wie­czor­nym paśmie TVP, infor­ma­cja o dokładnej godzinie losowania pojawi się na Stronie Inter­ne­to­wej, mak­sy­mal­nie 24 godziny przed dniem losowania. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgło­sze­nia, które wpłynęły do Orga­ni­za­tora w okresie od 23 kwietnia 2019 r. od godziny 00.00 do 25 maja 2019 r. do godziny 23:59:59.
  2. Losowanie Nagrody Dodat­ko­wej w postaci 1 sztuki vouchera upraw­nia­ją­cego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Niemczech, opisanej w § 7 ust. 3 pkt b) Regu­la­minu odbywa się w dniu 30 czerwca 2019 r., retrans­mi­sja odbywa się w wie­czor­nym paśmie TVP, infor­ma­cja o dokładnej godzinie losowania pojawi się na Stronie Inter­ne­to­wej, mak­sy­mal­nie 24 godziny przed dniem losowania. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgło­sze­nia, które wpłynęły do Orga­ni­za­tora w okresie od 26 maja 2019 r. od godziny 00.00 do 29 czerwca 2019 r. do godziny 23:59:59.
  3. Losowanie Nagrody Dodat­ko­wej w postaci 1 sztuki vouchera upraw­nia­ją­cego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Belgii, opisanej w § 7 ust. 3 pkt c) Regu­la­minu odbywa się w dniu 28 lipca 2019 r., retrans­mi­sja odbywa się w wie­czor­nym paśmie TVP, infor­ma­cja o dokładnej godzinie losowania pojawi się na Stronie Inter­ne­to­wej, mak­sy­mal­nie 24 godziny przed dniem losowania. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgło­sze­nia, które wpłynęły do Orga­ni­za­tora w okresie od 30 czerwca 2019 r. od godziny 00.00 do 27 lipca 2019 r. do godziny 23:59:59.
  4. Losowanie Nagrody Dodat­ko­wej w postaci 1 sztuki vouchera upraw­nia­ją­cego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Rosji, opisanej w § 7 ust. 3 pkt d) Regu­la­minu odbywa się w dniu 1 września 2019 r., retrans­mi­sja odbywa się w wie­czor­nym paśmie TVP, infor­ma­cja o dokładnej godzinie losowania pojawi się na Stronie Inter­ne­to­wej, mak­sy­mal­nie 24 godziny przed dniem losowania. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgło­sze­nia, które wpłynęły do Orga­ni­za­tora w okresie od 28 lipca 2019 r. od godziny 00.00 do 31 sierpnia 2019 r. do godziny 23:59:59.
  5. Losowanie Nagrody Dodat­ko­wej w postaci 1 sztuki vouchera upraw­nia­ją­cego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Meksyku, opisanej w § 7 ust. 3 pkt e) Regu­la­minu odbywa się w dniu 29 września 2019 r., retrans­mi­sja odbywa się w wie­czor­nym paśmie TVP, infor­ma­cja o dokładnej godzinie losowania pojawi się na Stronie Inter­ne­to­wej, mak­sy­mal­nie 24 godziny przed dniem losowania. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgło­sze­nia, które wpłynęły do Orga­ni­za­tora w okresie od 1 września 2019 r. od godziny 00.00 do 28 września 2019 r. do godziny 23:59:59.
  6. Losowanie Nagrody Dodat­ko­wej w postaci 1 sztuki vouchera upraw­nia­ją­cego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Abu Zabi, opisanej w § 7 ust. 3 pkt f) Regu­la­minu odbywa się w dniu 3 listopada 2019 r., retrans­mi­sja odbywa się w wie­czor­nym paśmie TVP, infor­ma­cja o dokładnej godzinie losowania pojawi się na Stronie Inter­ne­to­wej, mak­sy­mal­nie 24 godziny przed dniem losowania. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgło­sze­nia, które wpłynęły do Orga­ni­za­tora w okresie od 29 września 2019 r. od godziny 00.00 do 2 listopada 2019 r. do godziny 23:59:59. 
 7. W przypadku podej­rze­nia przez Komisję naru­sze­nia przez Uczest­ni­ków posta­no­wień Regu­la­minu, losowanie może poprze­dzać procedura wery­fi­ka­cji pra­wi­dło­wo­ści doko­na­nych Zgłoszeń, o której mowa w § 6 ust. 15 i ust. 16 Regu­la­minu. 
 8. Wyniki są ogłaszane suk­ce­syw­nie na Stronie Inter­ne­to­wej wraz z zakoń­cze­niem procesu wery­fi­ka­cji w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miej­sco­wo­ści.

§ 9 
Warunki wydania Nagród

NAGRODY I, II, III STOPNIA

 1. Laureaci Nagród I, II i III stopnia, celem ich odbioru zobo­wią­zani są udać się na Stację Paliw do Odbioru Nagród w terminie od 23 kwietnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Laureat w celu odbioru nagrody musi okazać, pra­cow­ni­kowi Stacji Paliw oryginał wygry­wa­ją­cej Zdrapki w celu zeska­no­wa­nia kodu kre­sko­wego ze Zdrapki, a następnie otrzymuje wygraną Nagrodę. Uczestnik po odbiorze Nagrody I, II lub III stopnia nie oddaje pra­cow­ni­kowi Stacji Paliw Zdrapki – w przypadku dokonania przez Kon­su­menta Zgło­sze­nia przez Stronę Inter­ne­tową do Losowania Nagrody Dodat­ko­wej, zgłoszona Zdrapka będzie niezbędna do obioru Nagrody Dodat­ko­wej w przypadku jej wygrania.

NAGRODY GŁÓWNE

 1. Laureaci Nagrody Głównej proszeni są o kontakt z infolinią Orga­ni­za­tora w terminie nie póź­niej­szym niż 3 stycznia 2020 r., pod numerem +22 871 94 03 (koszt połą­cze­nia zgodny z taryfą operatora). Kontakt może odbywać się w dni robocze od 09.00 do 17.00. Numer telefonu służy wyłącznie do zbierania zgłoszeń Laureatów Nagrody Głównej. Na początku rozmowy Laureat jest infor­mo­wany, że rozmowa jest nagrywana, a także, że podczas rozmowy niezbędne jest prze­ka­za­nie danych osobowych koniecz­nych do wery­fi­ka­cji osoby Laureata (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Podczas rozmowy następuje również prze­ka­za­nie infor­ma­cji o numerze kodu ze Zdrapki. Laureat podczas rozmowy infor­mo­wany jest o doku­men­tach jakie należy wysłać do Orga­ni­za­tora w celu otrzy­ma­nia Nagrody (w zależ­no­ści od tego czy Laureatem jest Konsument czy Przed­się­biorca, tj. w zależ­no­ści od tego jaki Dowód Zakupu posiada w związku z nabyciem zwy­cię­skiej Zdrapki), prze­ka­zy­wana jest także infor­ma­cja o terminach wysyłki doku­men­tów i adresie do wysyłki. Na potrzeby niniej­szej Loterii, za „dni robocze” przyjmuje się pracujące ponie­działki, wtorki, środy, czwartki i piątki. Oznacza to, iż infolinia jest nieczynna w soboty, niedziele i święta.
 2. Laureaci Nagrody Głównej są obo­wią­zani do prze­sła­nia na adres: Unique One Sp. z o. o., ul. Nie­dź­wie­dzia 2 A, 02-737 Warszawa, listem poleconym lub przesyłka kurierską:
  1. oryginału wygry­wa­ją­cej Zdrapki oraz Dowodu Zakupu
  2. wła­sno­ręcz­nie pod­pi­sa­nego oświad­cze­nia potwier­dzającego, iż wobec Laureata nie zachodzą prze­słanki określone w § 5 ust. 2 oraz ust. 3 Regu­la­minu oraz potwier­dze­nia, iż Laureat jest Uczest­ni­kiem Loterii, speł­nia­ją­cym wymagania określone w Regu­la­mi­nie oraz podanie danych osobowych i adre­so­wych wyma­ga­nych do wydania nagrody, zgodnie z wzorem oświad­cze­nia udo­stęp­nio­nym przez Orga­ni­za­tora na Stronie Inter­ne­to­wej i sta­no­wią­cym Załącznik nr 1 lub 2 do Regu­la­minu.
 3. Wysłanie przesyłki, o której mowa w ust. 3 powyżej, powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od rozmowy tele­fo­nicznej, o której mowa w ust. 2 powyżej. O zacho­wa­niu terminu do prze­sła­nia doku­men­tów decyduje data stempla pocz­to­wego (data nadania), jednak dokumenty muszą wpłynąć do Orga­ni­za­tora nie później niż w ciągu 13 dni roboczych od rozmowy tele­fo­nicznej. Laureat ma możliwość dostar­cze­nia doku­men­tów nie­zbęd­nych do procedury wery­fi­ka­cji, o których mowa w ust. 3 powyżej, z pomi­nię­ciem kroku doty­czą­cego kontaktu z infolinią Orga­ni­za­tora. W takiej sytuacji, Laureat obo­wią­zany jest do dostar­cze­nia lub prze­sła­nia do Orga­ni­za­tora ww. doku­men­tów do dnia 3 stycznia 2020 r., na adres: Unique One Sp. z o. o., ul. Nie­dź­wie­dzia 2 A, 02-737 Warszawa, o zacho­wa­niu terminu do prze­sła­nia doku­men­tów decyduje data wpły­nię­cia doku­men­tów do Orga­ni­za­tora. Jeśli Laureat nie prześle danych i doku­men­tów nie­zbęd­nych do prze­pro­wa­dza­nia procedury wery­fi­ka­cji i wydania nagrody z zacho­wa­niem terminów, o których mowa powyżej, oznacza to rezy­gna­cję z nagrody.
 4. Jed­no­cze­śnie Orga­ni­za­tor w celu wypeł­nie­nia obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z ustawy z 1 marca 2018 r. o prze­ciw­dzia­ła­niu praniu pieniędzy oraz finan­so­wa­niu ter­ro­ry­zmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.), w terminie 10 dni roboczych od dnia dorę­cze­nia do Orga­ni­za­tora doku­men­tów, o których mowa w ust. 3 powyżej i pozy­tyw­nej wery­fi­ka­cji Laureata skon­tak­tuje się ze Zwycięzcą Nagrody Dodat­ko­wej na numer telefonu podany przez Zwycięzcę w Zgło­sze­niu w celu poinfor­mo­wania Zwycięzcy o obowiązku prze­sła­nia listem poleconym lub przesyłką kurierską do Orga­ni­za­tora na adres Unique One sp. z o. o. ul. Nie­dź­wie­dzia 2 a, 02-737 Warszawa kse­ro­ko­pii dokumentu potwier­dzającego tożsamość Zwycięzcy lub osoby go repre­zen­tu­ją­cej lub peł­no­moc­nika, którego numer został podany w oświad­cze­niu sta­no­wią­cym Załącznik nr 1 lub 2 do Regu­la­minu (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawie­ra­ją­cej dane osobowe), oraz kse­ro­ko­pii innego dokumentu potwier­dzającego tożsamość Zwycięzcy lub osoby go repre­zen­tu­ją­cej lub peł­no­moc­nika, innego niż dokument którego numer został wskazany w oświad­cze­niu powyżej np. prawo jazdy, legi­ty­ma­cja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawie­ra­jąca dane osobowe. Prze­sła­nie powyżej wska­za­nych kopii doku­men­tów jest niezbędne w celu zwe­ry­fi­ko­wa­nia toż­sa­mo­ści Zwycięzcy lub osoby go repre­zen­tu­ją­cej lub peł­no­moc­nika w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania nagrody. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na prze­sła­nie ww. kopii doku­men­tów, w celu odbioru nagrody musi udać się osobiście do siedziby Orga­ni­za­tora (ul. Nie­dź­wie­dzia 2 a, 02-737 Warszawa) do dnia 7 lutego 2020 r. w godzinach 9–17, posia­da­jąc ze sobą aktualny dowód potwier­dzający tożsamość Zwycięzcy lub osoby go repre­zen­tu­ją­cej lub peł­no­moc­nika, w celu jego okazania Orga­ni­za­torowi.

NAGRODY DODATKOWE

 1. Laureat Nagrody Dodat­ko­wej, w dniu danego losowania, zgodnie z terminami doko­ny­wa­nia Zgłoszeń i losowań Nagród Dodat­ko­wych, o których mowa w § 8 ust. 6 Regu­la­minu, infor­mo­wany jest o wygranej wia­do­mo­ścią e-mail wysłaną na adres e-mail podany w Zgło­sze­niu. Następnie Laureat Nagrody Dodat­ko­wej infor­mo­wany jest tele­fo­nicz­nie na numer wskazany w Zgło­sze­niu, o wyniku losowania, w następnym dniu roboczym po dniu losowania, przy czym to infor­ma­cja prze­ka­zana tele­fo­nicz­nie jest uznawana za skuteczne poinfor­mo­wanie Laureata. Orga­ni­za­tor podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z Laureatem, tzn. wykonuje połą­cze­nia tele­fo­niczne na wskazany przez Laureata w Zgło­sze­niu numer telefonu. Jed­no­cze­śnie Uczest­nicy, których Zgło­sze­nia zostały wylo­so­wa­nie jako 2 Zgło­sze­nia Rezerwowe, są także infor­mo­wani e-mailowo oraz tele­fo­nicz­nie, zgodnie z procedurą stosowaną dla Laureatów Zwy­cię­skich Zgłoszeń, o wyniku losowania i fakcie, iż zostali wylo­so­wani odpo­wied­nio jako 1 Zgło­sze­nie Rezerwowe i 2 Zgło­sze­nie Rezerwowe do Nagrody Dodat­ko­wej. Przy­zna­nie prawa do odbioru i reali­za­cji Nagrody Dodat­ko­wej jest uza­leż­nione od speł­nie­nia warunków uczest­nic­twa w Loterii, zgodnie z zasadami wska­za­nymi w § 6 ust. 6 Regu­la­minu.
 2. W przypadku braku kontaktu z Laureatem Zwy­cię­skiego Zgło­sze­nia oraz 2 Zgło­sze­niami Rezer­wo­wymi we wskazanym powyżej terminie (ust. 6), tj. w następnym dniu roboczym po dniu losowania Nagrody Dodat­ko­wej, Orga­ni­za­tor wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgło­sze­niu z infor­ma­cją o ostatniej próbie kontaktu Orga­ni­za­tora w następnym dniu roboczym (treść komu­ni­katu: „LOTERIA ORLEN: W zwiazku z wylo­so­wa­niem Twojego zglo­sze­nia w „LOTERIIORLEN”, podej­miemy probe pola­cze­nia tele­fo­nicznego z Toba w X w godzinach 9:00–17:00. Orga­ni­za­tor: Unique One Sp. z o. o. Regulamin: www. loteria.orlen.pl” – gdzie X oznacza dzień roboczy nastę­pu­jący po dniu wysłania wia­do­mo­ści). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do Nagrody Dodat­ko­wej. Kontakt odbywa się w godzinach 9.00–17.00. Na początku rozmowy Laureat jest infor­mo­wany, że rozmowa jest nagrywana, a także, że podczas rozmowy niezbędne jest prze­ka­za­nie danych osobowych koniecz­nych do wery­fi­ka­cji osoby Laureata (imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Podczas rozmowy następuje również prze­ka­za­nie Lau­re­atowi infor­ma­cji o numerze kodu ze Zdrapki oraz o numerze i dacie paragonu fiskal­nego. Laureat podczas rozmowy infor­mo­wany jest o doku­men­tach jakie należy wysłać do Orga­ni­za­tora w celu otrzy­ma­nia Nagrody, prze­ka­zy­wana jest także infor­ma­cja o terminach wysyłki doku­men­tów i adresie do wysyłki. W przypadku nieudanej próby połą­cze­nia z Laureatem traci on prawo do nagrody. Przez nieudaną próbę połą­cze­nia z Laureatem rozumie się: nie­ode­bra­nie połą­cze­nia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak moż­li­wo­ści połą­cze­nia z użyt­kow­ni­kiem telefonu (np. prze­by­wa­nie poza zasięgiem, wyłączony aparat tele­fo­niczny), odmowę przepro­wa­dze­nia rozmowy przez Laureata, brak moż­li­wo­ści rozmowy z laureatem (tj. uszko­dze­nie­/wada telefonu).
 3. Laureaci Nagrody Dodat­ko­wej są obo­wią­zani do prze­sła­nia na adres: Unique One Sp. z o. o., ul. Nie­dź­wie­dzia 2 A, 02-737 Warszawa, listem poleconym lub przesyłką kurierską:
  1. oryginału wskazanej, wygry­wa­ją­cej Zdrapki oraz wska­za­nego Dowodu Zakupu,
  2. wła­sno­ręcz­nie pod­pi­sa­nego oświad­cze­nia potwier­dzającego, iż wobec Laureata nie zachodzą prze­słanki określone w § 5 ust. 2 oraz ust. 3 Regu­la­minu oraz potwier­dzającego, iż Laureat jest Kon­su­men­tem w Loterii speł­nia­ją­cym wymagania określone w Regu­la­mi­nie oraz danych osobowych i adre­so­wych wyma­ga­nych do wydania nagrody, zgodnie ze wzorem udo­stęp­nio­nym przez Orga­ni­za­tora na Stronie Inter­ne­to­wej i sta­no­wią­cym Załącznik nr 1 do Regu­la­minu.
 4. Wysłanie przesyłki o której mowa w ust. 8 powyżej powinno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy tele­fo­nicznej. O zacho­wa­niu terminu decyduje data stempla pocz­to­wego (data nadania), jednak dokumenty muszą jed­no­cze­śnie wpłynąć do Orga­ni­za­tora nie później niż w ciągu 9 dni roboczych od rozmowy tele­fo­nicznej z Laureatem. Jed­no­cze­śnie Laureaci Zwy­cię­skich Zgłoszeń oraz Laureaci Zgłoszeń Rezer­wo­wych w zakresie Nagród Dodat­ko­wych są zobo­wią­zani do prze­sła­nia skanów lub zdjęć doku­men­tów o których mowa w ust. 5 powyżej na adres e-mail: lote­ria­or­le­n@u­ni­qu­eone.pl, w terminie 2 dni roboczych od rozmowy tele­fo­nicznej o której mowa w ust. 7 powyżej. Jeśli Laureat nie prześle danych nie­zbęd­nych do prze­pro­wa­dza­nia procedury wery­fi­ka­cji i wydania nagrody w terminach, o których mowa powyżej, oznacza to rezy­gna­cję z nagrody.

POSTANOWIENIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH RODZAJÓW NAGRÓD

 1. W przypadku, gdyby okazało się, iż któ­rą­kol­wiek z nagród przyznano Lau­re­atowi nie­upraw­nio­nemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
 2. Nagrody niewydane pozostają do dys­po­zy­cji Orga­ni­za­tora.
 3. Oświad­cze­nie, o którym mowa w powyż­szych ustępach sta­no­wiące Załącznik nr 1 lub 2 do Regu­la­minu, może być wydru­ko­wane bądź czytelnie prze­pi­sane w iden­tycz­nym brzmieniu. Musi jednak być kompletne i czytelne, wła­sno­ręcz­nie podpisane przez Laureata (lub osobę upraw­nioną do jego repre­zen­ta­cji lub peł­no­moc­nika zgodnie z prze­pi­sami ogólnie obo­wią­zu­ją­cymi). Laureaci zobo­wią­zani są do wery­fi­ka­cji danych podanych w Oświad­cze­niu przed jego wysłaniem do Orga­ni­za­tora, gdyż dane w jego treści podane stanowią podstawę do wydania nagrody i przepro­wa­dze­nia rozliczeń podat­ko­wych.
 4. Prze­sła­nie Zdrapki, naru­sza­ją­cej posta­no­wie­nia Regu­la­minu oznacza nie­speł­nie­nie warunku udzia­łu­/wy­da­nia nagrody w Loterii i oznacza rezy­gna­cję z prawa do nagrody.
 5. Wszelkie wąt­pli­wo­ści dotyczące Loterii, w szcze­gól­no­ści zasad, przebiegu Loterii, procedur wery­fi­ka­cji i wydania nagrody czy posta­no­wień Regu­la­minu, roz­strzy­gane są przez Komisję.

§ 10 
Termin wydania nagród

Nagrody wydawane są pozy­tyw­nie zwe­ry­fi­ko­wa­nym Laureatom, tj. Zwy­cięz­com.

 1. Nagrody I, II i III stopnia można odebrać za okazaniem Zdrapki na dowolnej Stacji Paliw do odbioru Nagród w terminie od 23 kwietnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
 2. Nagroda Główna wydawana jest w ten sposób, że do 28 lutego 2020 r. (przez co rozumie się mak­sy­malną datę nadania przez Orga­ni­za­tora) na adres wskazany przez Zwycięzcę w Oświad­cze­niu przesyłką pocztową lub kurierską wysłane są dokumenty niezbędne do reje­stra­cji pojazdu i ubez­pie­cze­nia OC pojazdów mecha­nicz­nych. Termin wydania pojazdu zostanie indy­wi­du­al­nie ustalony ze Zwycięzcą po zare­je­stro­wa­niu pojazdu. Za miejsce wydania uznaje się m. st. Warszawa, chyba że strony ustalą inaczej. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane z odbiorem nagrody ponosi Zwycięzca.
 3. Nagrody Dodatkowe wydawane są w ten sposób, że Zwycięzca w dniu reali­za­cji nagrody, otrzyma voucher upraw­nia­jący do skorzy­sta­nia z wyjazdu na dany wyścig, a Zwycięzca potwier­dza wydanie nagrody pod­pi­su­jąc protokół prze­ka­za­nia Nagrody, z uwzględ­nie­niem zapisu z § 7 ust. 6 Regu­la­minu. Voucher uprawnia do skorzy­sta­nia z wyjazdu zor­ga­ni­zo­wa­nego przez pro­fe­sjo­nalne biuro podróży, którego pełne dane zostaną wskazane w voucherze.
 4. Nagrody Główne wysyłane są wyłącznie na adresy na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej.

§ 11 
Tryb i termin roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i zgła­sza­nia roszczeń

 1. Każdemu Uczest­ni­kowi Loterii przy­słu­guje prawo wnie­sie­nia pisemnej rekla­ma­cji od dnia roz­po­czę­cia Loterii do dnia 6 marca 2020 r. Rekla­ma­cje wniesione po upływie powyż­szego terminu lub doręczone do Orga­ni­za­tora po dniu 6 marca 2020 r. nie są roz­pa­try­wane pomimo ich pra­wi­dłowego wnie­sie­nia zgodnie z datą stempla pocz­to­wego na przesyłce zawie­ra­ją­cej rekla­ma­cję. Za datę wnie­sie­nia rekla­ma­cji uważa się datę stempla pocz­to­wego na przesyłce zawie­ra­ją­cej rekla­ma­cję. Rekla­ma­cja może zostać także złożona za pomocą środków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej.
 2. Rekla­ma­cja musi zawierać dokładne dane Uczest­nika zgła­sza­ją­cego rekla­ma­cję (imię i nazwisko Uczest­nika, dokładny adres kore­spon­den­cyjny wraz z kodem pocztowym rekla­mu­ją­cego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy rekla­ma­cja, rodzaj gry oraz przyczynę rekla­ma­cji, treść żądania rekla­mu­ją­cego oraz opis oko­licz­no­ści uza­sad­nia­ją­cych rekla­ma­cję oraz zgodę na prze­twa­rza­nie jego danych osobowych przez Orga­ni­za­tora. W przypadku złożenia rekla­ma­cji za pomocą środków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej wnoszący rekla­ma­cję wskazuje adres elek­tro­niczny do komu­ni­ka­cji w sprawie złożonej rekla­ma­cji.
 3. Rekla­ma­cje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Orga­ni­za­tora (ul. Nie­dź­wie­dzia 2 a, 02-737 Warszawa) z dopiskiem „Loteria Orlen – rekla­ma­cja” lub na adres e-mail: lote­ria­or­le­n@u­ni­qu­eone.pl.
 4. Rekla­ma­cje są roz­pa­try­wane przez Komisję zgodnie z Regu­la­mi­nem.
 5. Osoba wnosząca rekla­ma­cję jest powia­da­miana o roz­strzy­gnię­ciu Komisji za pomocą listu pole­co­nego w przypadku rekla­ma­cji wnie­sio­nej pisemnie lub kore­spon­den­cji e-mail w przypadku rekla­ma­cji wnie­sio­nej w formie elek­tro­nicz­nej naj­póź­niej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzy­ma­nia rekla­ma­cji przez Orga­ni­za­tora, jednak nie później niż do dnia 26 marca 2020 r.
 6. Rosz­cze­nia związane z udziałem w loterii pro­mo­cyj­nej przedaw­niają się z upływem 6 miesięcy od dnia wyma­gal­no­ści.
 7. Bieg przedaw­nie­nia roszczeń ulega zawie­sze­niu na okres od dnia wnie­sie­nia rekla­ma­cji do dnia udzie­le­nia odpo­wie­dzi na rekla­ma­cję.

§ 12 
Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczest­ni­ków, Laureatów i Zwy­cięz­ców Loterii są prze­twa­rzane zgodnie z Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych osobowych i w sprawie swo­bod­nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Zasady dotyczące prze­twa­rza­nia danych osobowych przez Orga­ni­za­tora

 1. Admi­ni­stra­to­rem danych osobowych Uczest­ni­ków, Laureatów i Zwy­cięz­ców w zakresie wskazanym w Regu­la­mi­nie jest Orga­ni­za­tor.
 2. Z Orga­ni­za­torem można się kon­tak­to­wać za pomocą nastę­pu­ją­cych danych kon­tak­to­wych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl lub listem na adres Unique One Sp. z o. o., ul. Nie­dź­wie­dzia 2 a, 02-737 Warszawa.
 3. Dane osobowe prze­twa­rzane są przez Orga­ni­za­tora w nastę­pu­ją­cych celach:
  1. Uczest­ni­ków – w celu podjęcia działań doty­czą­cych reali­za­cji Loterii, w tym wyło­nie­nia Laureatów i Zwy­cięz­ców Loterii, wery­fi­ka­cji ich uprawnień w celu wydania nagrody,
  2. Laureatów i Zwy­cięz­ców – w celu wypeł­nie­nia obo­wiąz­ków prawnych ciążących na Orga­ni­za­torze, w tym w szcze­gól­no­ści obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z Ustawy o grach hazar­do­wych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165), Roz­po­rzą­dze­nia Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświad­czeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświad­czeń i ewidencji wpła­co­nych (wydanych) wygranych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1723), Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o prze­ciw­dzia­ła­niu praniu pieniędzy oraz finan­so­wa­niu ter­ro­ry­zmu, przepisy podatkowe i przepisy o rachun­ko­wo­ści,
  3. Uczest­ni­ków, Laureatów i Zwy­cięz­ców – w celu obsługi, docho­dze­nia i obrony w razie zaist­nie­nia wza­jem­nych roszczeń, na potrzeby postę­po­wa­nia rekla­ma­cyj­nego.
 4. Podstawą prawną prze­twa­rza­nia przez Orga­ni­za­tora danych osobowych w celach wska­za­nych w ust. 4 powyżej jest:
  1. podjęcie działań w celu reali­za­cji Loterii (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. nie­zbęd­ność wypeł­nie­nia obowiązku prawnego ciążącego na Orga­ni­za­torze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), jakim jest wykonanie swoich zobo­wią­zań wyni­ka­ją­cych z Loterii oraz posia­da­nie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe oraz obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o prze­ciw­dzia­ła­niu praniu pieniędzy oraz finan­so­wa­nia ter­ro­ry­zmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.) w przypadku nagród o wartości 2.000,00 euro (słownie: dwa tysiące euro 00/100) w szcze­gól­no­ści na potrzeby kontroli,
  3. nie­zbęd­ność wypeł­nie­nia obowiązku prawnego ciążącego na Orga­ni­za­torze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), jakim są w tym zakresie przepisy Ustawy o grach hazar­do­wych oraz w dalszym okresie przepisy prawa upraw­nia­jących organy państwowe do przepro­wa­dze­nia kontroli procesu orga­ni­za­cji Loterii (tj. obej­mu­jących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Orga­ni­za­tora powszech­nie obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami prawa obowiązki w zakresie prze­cho­wy­wa­nia doku­men­ta­cji,
  4. nie­zbęd­ność wypeł­nie­nia obowiązku prawnego ciążącego na Orga­ni­za­torze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), tj. w celu reali­za­cji rekla­ma­cji zgło­szo­nych przez Uczest­nika, obsługi, docho­dze­nia i obrony w razie zaist­nie­nia wza­jem­nych roszczeń, na podstawie Roz­po­rzą­dze­nia Ministra Finansów w sprawie trybu zgła­sza­nia roszczeń uczest­ni­ków gier hazar­do­wych (Dz. U. z 2019. poz. 20),
  5. prawnie uspra­wie­dli­wiony interes Orga­ni­za­tora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, docho­dze­nia i obrony w razie zaist­nie­nia wza­jem­nych roszczeń.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczest­ni­ków jest dobro­wolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odnie­sie­niu do Laureatów i Zwy­cięz­ców) do otrzy­ma­nia nagrody lub (w przypadku Uczest­ni­ków skła­da­jących rekla­ma­cję) roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji. Nie­po­da­nie danych osobowych skutkuje brakiem moż­li­wo­ści uczest­nic­twa w Loterii oraz (w przypadku Laureatów i Zwy­cięz­ców) brakiem moż­li­wo­ści otrzy­ma­nia nagrody lub (w przypadku Uczest­ni­ków skła­da­jących rekla­ma­cję) roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji.
 6. Dane osobowe Uczest­ni­ków, Laureatów i Zwy­cięz­ców mogą być ujawniane przez Orga­ni­za­tora podmiotom z nim współ­pra­cu­ją­cym (odbiorcom), w szcze­gól­no­ści PKN ORLEN S A., podmiotom świad­czą­cym usługi w zakresie tech­no­lo­gii IT, dorę­cza­nia kore­spon­den­cji i przesyłek, prawne, archi­wi­za­cji, organom admi­ni­stra­cji publicz­nej, organom powołanym do kontroli prze­strze­ga­nia i egze­kwo­wa­nia prawa.
 7. Dane osobowe Uczest­ni­ków, Laureatów i Zwy­cięz­ców Loterii prze­cho­wy­wane będą przez okres niezbędny do reali­za­cji Loterii, nie krócej niż do czasu wyga­śnię­cia wza­jem­nych roszczeń. W przy­pad­kach, w których dane osobowe prze­twa­rzane są w celach zwią­za­nych z wypeł­nie­niem prawnych obo­wiąz­ków ciążących na Orga­ni­za­torze, dane te będą prze­twa­rzane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.
 8. Uczest­ni­kom, Laureatom i Zwy­cięz­com przy­słu­guje prawo dostępu do podanych danych i otrzy­ma­nia kopii danych oraz prawo żądania ich popra­wia­nia, spro­sto­wa­nia, usunięcia, ogra­ni­cze­nia ich prze­twa­rza­nia, zgło­sze­nia sprzeciwu wobec ich prze­twa­rza­nia w celach mar­ke­tingu bez­po­śred­niego lub, z przyczyn zwią­za­nych z szcze­gólną sytuacją wobec prze­twa­rza­nia nie­zbęd­nego do celów wyni­ka­ją­cych z prawnie uza­sad­nio­nych interesów Admi­ni­stra­tora danych, żądania ich prze­nie­sie­nia (prawo do prze­no­sze­nia danych osobowych przy­słu­guje tylko co do tych danych prze­twa­rza­nych na podstawie umowy), jak również prawo do wnie­sie­nia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady dotyczące prze­twa­rza­nia danych osobowych przez PKN ORLEN S A. 

 1. Admi­ni­stra­to­rem danych osobowych Uczest­ni­ków (w zakresie adresu e-mail i numeru telefonu), Laureatów i Zwy­cięz­ców w zakresie imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwa nagrody prze­ka­za­nej przez Orga­ni­za­tora jest PKN ORLEN S A. Kon­tak­towe numery telefonów do PKN ORLEN S A.: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00. 
 2. Do kontaktu z Inspek­to­rem ochrony danych w PKN ORLEN S A. służy nastę­pu­jący adres e-mail: dane­oso­bo­we­@or­len.pl.
 3. Dane osobowe Uczest­ni­ków, Laureatów i Zwy­cięz­ców prze­twa­rzane są przez PKN ORLEN S A. w celu promocji produktów i usług PKN ORLEN S A. które to dane PKN ORLEN otrzyma od Orga­ni­za­tora. Podstawą prawną prze­twa­rza­nia przez PKN ORLEN S A. danych osobowych jest prawnie uspra­wie­dli­wiony interes PKN ORLEN S A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe Uczest­ni­ków, Laureatów i Zwy­cięz­ców mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S A. podmiotom z nim współ­pra­cu­ją­cym (odbiorcom), w szcze­gól­no­ści podmiotom świad­czą­cym usługi IT, dorę­cza­nia kore­spon­den­cji i przesyłek, organom admi­ni­stra­cji publicz­nej, organom powołanym do kontroli prze­strze­ga­nia i egze­kwo­wa­nia prawa.
 5. Dane osobowe Uczest­ni­ków, Laureatów i Zwy­cięz­ców prze­cho­wy­wane będą do czasu zgło­sze­nia sprzeciwu.
 6. Uczest­ni­kom, Laureatom i Zwy­cięz­com Loterii przy­słu­guje prawo dostępu do danych prze­twa­rza­nych przez PKN ORLEN S A., otrzy­ma­nia kopii danych oraz prawo żądania ich popra­wia­nia, spro­sto­wa­nia, usunięcia, ogra­ni­cze­nia ich prze­twa­rza­nia, zgło­sze­nia sprzeciwu wobec ich prze­twa­rza­nia w celach mar­ke­tingu bez­po­śred­niego lub, z przyczyn zwią­za­nych ze szcze­gólną sytuacją wobec prze­twa­rza­nia nie­zbęd­nego do celów wyni­ka­ją­cych z prawnie uza­sad­nio­nych interesów PKN ORLEN S A., żądania ich prze­nie­sie­nia (prawo do prze­no­sze­nia danych osobowych przy­słu­guje tylko co do danych prze­twa­rza­nych na podstawie umowy), jak również prawo do wnie­sie­nia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 13 
Posta­no­wie­nia końcowe

 1. Regulamin Loterii oraz wzory Oświad­czeń sta­no­wiące do niego załącz­niki, dostępne są na Stronie Inter­ne­to­wej Loterii oraz na www.uniqueone.pl, w zakładce REGULAMINY.
 2. W kwestiach nie­ure­gu­lo­wa­nych w Regu­la­mi­nie Loterii zasto­so­wa­nie mają obo­wią­zu­jące przepisy prawa.
 3. Połą­cze­nia tele­fo­niczne wyko­ny­wane przez Orga­ni­za­tora na numery telefonów Uczest­ni­ków są bezpłatne dla Uczest­ni­ków Loterii i odbywają się tylko na numery z polskich zasobów numeracji. Orga­ni­za­tor wysyła Nagrody wyłącznie na adresy na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Polski.
 4. Orga­ni­za­tor kon­tak­tuje się z Uczest­ni­kiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9.00–17.00 w dni robocze.
 5. Za dni robocze na potrzeby Loterii Orga­ni­za­tor rozumie dni od ponie­działku do piątku z wyłą­cze­niem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Na żądanie zwycięzcy Orga­ni­za­tor wystawia imienne zaświad­cze­nie o uzyskanej wygranej z zacho­wa­niem procedury i terminów wyni­ka­ją­cych z treści art. 20 ustawy o grach hazar­do­wych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165)

UNIQUE ONE SP. Z O.O. informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [ Zgadzam się ], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

Kliknij [ Polityka prywatności ], [ Polityka cookies ] oraz [ Zasady użytkowania strony ], aby dowiedzieć się więcej, o tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.